National Assembly Library of Thailand
Local cover image
Local cover image

สรุปบทความวิจัยเพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา ปี 2566 / กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Contributor(s): Material type: TextTextPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2567.Description: 407 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซมSubject(s): LOC classification:
  • ว Z 5055.T5 ส356 2567
Online resources:
Table of contents:
ด้านการเมืองการปกครองและกฎหมาย -- การศึกษาวิจัยประสิทธิผล ปัญหาและอุปสรรคของการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 -- แนวคิดความเป็นผู้แทนทางการเมืองและการปรับใช้ในการเมืองไทย -- พรรคการเมืองกับการสร้างความนิยมทางการเมือง: กรณีศึกษาพรรคเพื่อไทย -- โครงการระบอบการเมือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี และการเติบโตของการกระจายทรัพยากรในมุมมองเปรียบเทียบ -- ปัญหาของการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 -- ระบบเลือกตั้งเพื่อลดความขัดแย้งและส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตย -- อิทธิพลของเสรีภาพสื่อมวลชนต่อการคอร์รัปชันในสังคมไทย -- มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการลาเพื่อดูแลครอบครัว -- การทบทวนขอบเขตและสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องพัฒนาการล่าสุดของนโยบายด้านกัญชาและผลกระทบของนโยบายอนุญาตให้กัญชาถูกกฎหมายในประเทศที่ใช้นโยบายนี้ -- การทำหน้าที่ของวุฒิสภาในการตรวจสอบถ่วงดุล: ศึกษากรณีการตั้งกระทู้ถาม -- การประยุกต์ใช้ภาษีความมั่งคั่งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานด้วยความเป็นธรรมและยั่งยืนในประเทศไทย -- การศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 -- ด้านเศรษฐกิจ -- ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ที่มีผลต่อรายได้และผลิตภาพแรงงานของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารากรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี -- ความเหลือมล้ำของจังหวัดกับการจัดสรรงบประมาณของไทย (ปี 2552-2564) เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาคน -- การสำรวจภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการในพื้นที่เกาะสมุย : การศึกษาเพื่อเตรียมข้อมูลสนับสนุนสำหรับการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ -- การจัดการนวัตกรรมการเกษตรครัวเรือน บ้านหว้าใหญ่ ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช -- นวัตกรรมการผลิตอิฐบล็อกประสานและกระถางต้นไม้จากมูลโคเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน -- โควิด 19 กรณีศึกษา คำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาให้ความเห็นขอบงบประมาณรายจ่าย เงินกู้ และมาตรการทางเศรษฐกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม -- ผ้าหมักโคลน: จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) -- การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ -- โครงข่ายการตลาดเพื่อสร้างรายได้แก้วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 : สมุทรปราการโมเดล -- ผลกระทบของหนี้ครัวเรือนต่อเสถียรภาพทางการเงิน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย -- ผ้าหมักโคลน : จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แบรนด์ระดับชาติและนานาชาติ -- ผลกระทบของหนี้สาธารณะต่อเศรษฐกิจไทย -- วัณโรคไรัรัฐกับแรงงานไร้พรมแดน: มิติสังคมวัฒนธรรมของวัณโรคในบริบทการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทย -- กระบวนการกระจายสินค้าด้วยรถพุ่มพวงสู่การยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจน ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ -- ผลกระทบของการเปิดบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย --
การจัดทำแบบจำลองเศรษฐมิติเพื่อพยากรณ์การจัดเก็บรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลของรัฐบาลและการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย -- การพัฒนาระบบสร้างความร่วมมือการป้องกันเชิงรุก และบรรเทาข้อขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรร่วมกันจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม -- การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอเชิงสร้างสรรค์จากกากกาแฟเหลือทิ้ง -- การศึกษาเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การจัดที่ดินทำกินเพื่อเกษตรกรรมให้ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ -- การออกแบบโครงสร้างทางการบริหารแหลมฉบัง เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก -- การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ โดยวิธี Universal Basic Income (UB) -- ด้านสังคม -- รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษาเทศบาลนครสกลนคร -- การขับเคลื่อนการสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา: กรณีศึกษาสถาบันการศึกษานำร่อง -- ไรเดอร์-ฮิโร่-โซ่ตรวน สภาพการทำงานและหลักประกันทางสังคมของแรงงานส่งอาหารบนเศรษฐกิจแพลตฟอร์มในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 -- สุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย: รอบที่ 3 -- ความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อพื้นที่ชนบทของประเทศไทย -- การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากคุณภาพอากาศในครัวเรือนในพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบท กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา -- แนวทางการบริหารจัดการปัญหาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป้งแดงอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก -- การพัฒนารูปแบบความร่วมมือในการแก้ปัญหาการลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย -- แนวทางการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอ้างอิงในการจัดทำเอกสารวิชาการแก่ผู้ใช้บริการของห้องสมุดรัฐสภา -- รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมืองเพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม -- การศึกษาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน -- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน:กรณีศึกษาเทศบาลนครระยอง -- การพัฒนาดัชนีความอยู่ดีมีสุขของประชาชนไทย -- การศึกษาภาวะความยากจนและปัจจัยที่มีผลต่อความยากจนในประเทศไทย -- การยกระดับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) -- ด้านเทคโนโลยี -- การพัฒนานวัตกรรมภาชนะและกระถางจากวัสดุธรรมชาติสู่สังคม zero พลาสติกและโฟม -- กำแพงกันเสียงที่มีองค์ประกอบของวัสดุซับเสียงจากยางธรรมชาติ -- การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้แป้งหัวบอนดัดแปรและสีผงธรรมชาติสำหรับงานบาติก การพิมพ์ และการเพ้นท์วัสดุสิ่งทอ --
List(s) this item appears in: รายการหนังสือใหม่ เดือนเมษายน 2567
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Shelving location Call number URL Status Date due Barcode Item holds
Research/Thesis Research/Thesis National Assembly Library of Thailand Research & Theses collection Research & Theses shelves ว Z 5055.T5 ส356 2567 (Browse shelf(Opens below)) เอกสารฉบับเต็ม Available 3961222905
Total holds: 0
Collection: Research & Theses collection Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
ว HT 169.T52.B3 ผ932 2560 ล.1 แผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ : รายงานการศึกษา / ว HT 169.T52.B3 ผ932 2560 ล.2 แผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ : ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา / ว Z 5055.T5 ส356 2566 สรุปบทความวิจัยเพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา ปี 2565 / ว Z 5055.T5 ส356 2567 สรุปบทความวิจัยเพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา ปี 2566 / ว HQ 743 ส848ก 2565 การเมืองเรื่อง "ครอบครัว" ในประเทศไทยจากสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ถึงยุคพัฒนา (พ.ศ.2456-2519) / ว HD 8700.55 ร914ผ แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ.2550-2554) / ว JA 86 ด133ก 2566 การสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) : ศึกษาเปรียบเทียบรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสิงคโปร์ /

ด้านการเมืองการปกครองและกฎหมาย --
การศึกษาวิจัยประสิทธิผล ปัญหาและอุปสรรคของการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 --
แนวคิดความเป็นผู้แทนทางการเมืองและการปรับใช้ในการเมืองไทย --
พรรคการเมืองกับการสร้างความนิยมทางการเมือง: กรณีศึกษาพรรคเพื่อไทย --
โครงการระบอบการเมือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี และการเติบโตของการกระจายทรัพยากรในมุมมองเปรียบเทียบ --
ปัญหาของการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 --
ระบบเลือกตั้งเพื่อลดความขัดแย้งและส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตย --
อิทธิพลของเสรีภาพสื่อมวลชนต่อการคอร์รัปชันในสังคมไทย --
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการลาเพื่อดูแลครอบครัว --
การทบทวนขอบเขตและสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องพัฒนาการล่าสุดของนโยบายด้านกัญชาและผลกระทบของนโยบายอนุญาตให้กัญชาถูกกฎหมายในประเทศที่ใช้นโยบายนี้ --
การทำหน้าที่ของวุฒิสภาในการตรวจสอบถ่วงดุล: ศึกษากรณีการตั้งกระทู้ถาม --
การประยุกต์ใช้ภาษีความมั่งคั่งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานด้วยความเป็นธรรมและยั่งยืนในประเทศไทย --
การศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 --
ด้านเศรษฐกิจ --
ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ที่มีผลต่อรายได้และผลิตภาพแรงงานของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารากรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี --
ความเหลือมล้ำของจังหวัดกับการจัดสรรงบประมาณของไทย (ปี 2552-2564) เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาคน --
การสำรวจภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการในพื้นที่เกาะสมุย : การศึกษาเพื่อเตรียมข้อมูลสนับสนุนสำหรับการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ --
การจัดการนวัตกรรมการเกษตรครัวเรือน บ้านหว้าใหญ่ ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช --
นวัตกรรมการผลิตอิฐบล็อกประสานและกระถางต้นไม้จากมูลโคเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน --
โควิด 19 กรณีศึกษา คำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาให้ความเห็นขอบงบประมาณรายจ่าย เงินกู้ และมาตรการทางเศรษฐกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม --
ผ้าหมักโคลน: จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) --
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ --
โครงข่ายการตลาดเพื่อสร้างรายได้แก้วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 : สมุทรปราการโมเดล --
ผลกระทบของหนี้ครัวเรือนต่อเสถียรภาพทางการเงิน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย --
ผ้าหมักโคลน : จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แบรนด์ระดับชาติและนานาชาติ --
ผลกระทบของหนี้สาธารณะต่อเศรษฐกิจไทย --
วัณโรคไรัรัฐกับแรงงานไร้พรมแดน: มิติสังคมวัฒนธรรมของวัณโรคในบริบทการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทย --
กระบวนการกระจายสินค้าด้วยรถพุ่มพวงสู่การยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจน ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ --
ผลกระทบของการเปิดบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย --

การจัดทำแบบจำลองเศรษฐมิติเพื่อพยากรณ์การจัดเก็บรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลของรัฐบาลและการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย --
การพัฒนาระบบสร้างความร่วมมือการป้องกันเชิงรุก และบรรเทาข้อขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรร่วมกันจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม --
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอเชิงสร้างสรรค์จากกากกาแฟเหลือทิ้ง --
การศึกษาเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การจัดที่ดินทำกินเพื่อเกษตรกรรมให้ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ --
การออกแบบโครงสร้างทางการบริหารแหลมฉบัง เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก --
การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ โดยวิธี Universal Basic Income (UB) --
ด้านสังคม --
รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษาเทศบาลนครสกลนคร --
การขับเคลื่อนการสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา: กรณีศึกษาสถาบันการศึกษานำร่อง --
ไรเดอร์-ฮิโร่-โซ่ตรวน สภาพการทำงานและหลักประกันทางสังคมของแรงงานส่งอาหารบนเศรษฐกิจแพลตฟอร์มในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 --
สุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย: รอบที่ 3 --
ความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อพื้นที่ชนบทของประเทศไทย --
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากคุณภาพอากาศในครัวเรือนในพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบท กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา --
แนวทางการบริหารจัดการปัญหาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป้งแดงอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก --
การพัฒนารูปแบบความร่วมมือในการแก้ปัญหาการลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย --
แนวทางการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอ้างอิงในการจัดทำเอกสารวิชาการแก่ผู้ใช้บริการของห้องสมุดรัฐสภา --
รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมืองเพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม --
การศึกษาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน --
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน:กรณีศึกษาเทศบาลนครระยอง --
การพัฒนาดัชนีความอยู่ดีมีสุขของประชาชนไทย --
การศึกษาภาวะความยากจนและปัจจัยที่มีผลต่อความยากจนในประเทศไทย --
การยกระดับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) --
ด้านเทคโนโลยี --
การพัฒนานวัตกรรมภาชนะและกระถางจากวัสดุธรรมชาติสู่สังคม zero พลาสติกและโฟม --
กำแพงกันเสียงที่มีองค์ประกอบของวัสดุซับเสียงจากยางธรรมชาติ --
การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้แป้งหัวบอนดัดแปรและสีผงธรรมชาติสำหรับงานบาติก การพิมพ์ และการเพ้นท์วัสดุสิ่งทอ --

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th