National Assembly Library of Thailand

สรุปบทความวิจัยเพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา ปี 2566 /

สรุปบทความวิจัยเพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา ปี 2566 / กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. - กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2567. - 407 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.

ด้านการเมืองการปกครองและกฎหมาย --
การศึกษาวิจัยประสิทธิผล ปัญหาและอุปสรรคของการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 --
แนวคิดความเป็นผู้แทนทางการเมืองและการปรับใช้ในการเมืองไทย --
พรรคการเมืองกับการสร้างความนิยมทางการเมือง: กรณีศึกษาพรรคเพื่อไทย --
โครงการระบอบการเมือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี และการเติบโตของการกระจายทรัพยากรในมุมมองเปรียบเทียบ --
ปัญหาของการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 --
ระบบเลือกตั้งเพื่อลดความขัดแย้งและส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตย --
อิทธิพลของเสรีภาพสื่อมวลชนต่อการคอร์รัปชันในสังคมไทย --
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการลาเพื่อดูแลครอบครัว --
การทบทวนขอบเขตและสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องพัฒนาการล่าสุดของนโยบายด้านกัญชาและผลกระทบของนโยบายอนุญาตให้กัญชาถูกกฎหมายในประเทศที่ใช้นโยบายนี้ --
การทำหน้าที่ของวุฒิสภาในการตรวจสอบถ่วงดุล: ศึกษากรณีการตั้งกระทู้ถาม --
การประยุกต์ใช้ภาษีความมั่งคั่งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานด้วยความเป็นธรรมและยั่งยืนในประเทศไทย --
การศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 --
ด้านเศรษฐกิจ --
ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ที่มีผลต่อรายได้และผลิตภาพแรงงานของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารากรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี --
ความเหลือมล้ำของจังหวัดกับการจัดสรรงบประมาณของไทย (ปี 2552-2564) เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาคน --
การสำรวจภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการในพื้นที่เกาะสมุย : การศึกษาเพื่อเตรียมข้อมูลสนับสนุนสำหรับการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ --
การจัดการนวัตกรรมการเกษตรครัวเรือน บ้านหว้าใหญ่ ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช --
นวัตกรรมการผลิตอิฐบล็อกประสานและกระถางต้นไม้จากมูลโคเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน --
โควิด 19 กรณีศึกษา คำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาให้ความเห็นขอบงบประมาณรายจ่าย เงินกู้ และมาตรการทางเศรษฐกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม --
ผ้าหมักโคลน: จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) --
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ --
โครงข่ายการตลาดเพื่อสร้างรายได้แก้วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 : สมุทรปราการโมเดล --
ผลกระทบของหนี้ครัวเรือนต่อเสถียรภาพทางการเงิน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย --
ผ้าหมักโคลน : จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แบรนด์ระดับชาติและนานาชาติ --
ผลกระทบของหนี้สาธารณะต่อเศรษฐกิจไทย --
วัณโรคไรัรัฐกับแรงงานไร้พรมแดน: มิติสังคมวัฒนธรรมของวัณโรคในบริบทการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทย --
กระบวนการกระจายสินค้าด้วยรถพุ่มพวงสู่การยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจน ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ --
ผลกระทบของการเปิดบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย --
การจัดทำแบบจำลองเศรษฐมิติเพื่อพยากรณ์การจัดเก็บรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลของรัฐบาลและการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย --
การพัฒนาระบบสร้างความร่วมมือการป้องกันเชิงรุก และบรรเทาข้อขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรร่วมกันจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม --
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอเชิงสร้างสรรค์จากกากกาแฟเหลือทิ้ง --
การศึกษาเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การจัดที่ดินทำกินเพื่อเกษตรกรรมให้ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ --
การออกแบบโครงสร้างทางการบริหารแหลมฉบัง เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก --
การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ โดยวิธี Universal Basic Income (UB) --
ด้านสังคม --
รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษาเทศบาลนครสกลนคร --
การขับเคลื่อนการสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา: กรณีศึกษาสถาบันการศึกษานำร่อง --
ไรเดอร์-ฮิโร่-โซ่ตรวน สภาพการทำงานและหลักประกันทางสังคมของแรงงานส่งอาหารบนเศรษฐกิจแพลตฟอร์มในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 --
สุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย: รอบที่ 3 --
ความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อพื้นที่ชนบทของประเทศไทย --
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากคุณภาพอากาศในครัวเรือนในพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบท กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา --
แนวทางการบริหารจัดการปัญหาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป้งแดงอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก --
การพัฒนารูปแบบความร่วมมือในการแก้ปัญหาการลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย --
แนวทางการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอ้างอิงในการจัดทำเอกสารวิชาการแก่ผู้ใช้บริการของห้องสมุดรัฐสภา --
รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมืองเพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม --
การศึกษาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน --
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน:กรณีศึกษาเทศบาลนครระยอง --
การพัฒนาดัชนีความอยู่ดีมีสุขของประชาชนไทย --
การศึกษาภาวะความยากจนและปัจจัยที่มีผลต่อความยากจนในประเทศไทย --
การยกระดับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) --
ด้านเทคโนโลยี --
การพัฒนานวัตกรรมภาชนะและกระถางจากวัสดุธรรมชาติสู่สังคม zero พลาสติกและโฟม --
กำแพงกันเสียงที่มีองค์ประกอบของวัสดุซับเสียงจากยางธรรมชาติ --
การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้แป้งหัวบอนดัดแปรและสีผงธรรมชาติสำหรับงานบาติก การพิมพ์ และการเพ้นท์วัสดุสิ่งทอ --รัฐสภา--วิจัย --รวมเรื่อง
รัฐสภา--ผลงานวิจัย


วิจัย --รวมเรื่อง

ว Z 5055.T5 / ส356 2567
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th