National Assembly Library of Thailand

สรุปบทความวิจัยเพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา ปี 2566 / (Record no. 105050)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 14913nam a22002657a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field NALT
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20240418093755.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 240401b th ||||| |||| 00| 0 tha d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency NALT
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number ว Z 5055.T5
Item number ส356 2567
245 00 - TITLE STATEMENT
Title สรุปบทความวิจัยเพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา ปี 2566 /
Statement of responsibility, etc. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,
Date of publication, distribution, etc. 2567.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 407 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ, ตาราง ;
Dimensions 29 ซม.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note ด้านการเมืองการปกครองและกฎหมาย -- <br/>การศึกษาวิจัยประสิทธิผล ปัญหาและอุปสรรคของการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 --<br/>แนวคิดความเป็นผู้แทนทางการเมืองและการปรับใช้ในการเมืองไทย --<br/>พรรคการเมืองกับการสร้างความนิยมทางการเมือง: กรณีศึกษาพรรคเพื่อไทย --<br/>โครงการระบอบการเมือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี และการเติบโตของการกระจายทรัพยากรในมุมมองเปรียบเทียบ --<br/>ปัญหาของการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 --<br/>ระบบเลือกตั้งเพื่อลดความขัดแย้งและส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตย --<br/>อิทธิพลของเสรีภาพสื่อมวลชนต่อการคอร์รัปชันในสังคมไทย --<br/>มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการลาเพื่อดูแลครอบครัว --<br/>การทบทวนขอบเขตและสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องพัฒนาการล่าสุดของนโยบายด้านกัญชาและผลกระทบของนโยบายอนุญาตให้กัญชาถูกกฎหมายในประเทศที่ใช้นโยบายนี้ --<br/>การทำหน้าที่ของวุฒิสภาในการตรวจสอบถ่วงดุล: ศึกษากรณีการตั้งกระทู้ถาม --<br/>การประยุกต์ใช้ภาษีความมั่งคั่งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานด้วยความเป็นธรรมและยั่งยืนในประเทศไทย --<br/>การศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 --<br/>ด้านเศรษฐกิจ --<br/>ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ที่มีผลต่อรายได้และผลิตภาพแรงงานของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารากรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี --<br/>ความเหลือมล้ำของจังหวัดกับการจัดสรรงบประมาณของไทย (ปี 2552-2564) เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาคน --<br/>การสำรวจภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการในพื้นที่เกาะสมุย : การศึกษาเพื่อเตรียมข้อมูลสนับสนุนสำหรับการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ --<br/>การจัดการนวัตกรรมการเกษตรครัวเรือน บ้านหว้าใหญ่ ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช --<br/>นวัตกรรมการผลิตอิฐบล็อกประสานและกระถางต้นไม้จากมูลโคเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน --<br/>โควิด 19 กรณีศึกษา คำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาให้ความเห็นขอบงบประมาณรายจ่าย เงินกู้ และมาตรการทางเศรษฐกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม --<br/>ผ้าหมักโคลน: จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) --<br/>การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ --<br/>โครงข่ายการตลาดเพื่อสร้างรายได้แก้วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 : สมุทรปราการโมเดล --<br/>ผลกระทบของหนี้ครัวเรือนต่อเสถียรภาพทางการเงิน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย --<br/>ผ้าหมักโคลน : จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แบรนด์ระดับชาติและนานาชาติ --<br/>ผลกระทบของหนี้สาธารณะต่อเศรษฐกิจไทย --<br/>วัณโรคไรัรัฐกับแรงงานไร้พรมแดน: มิติสังคมวัฒนธรรมของวัณโรคในบริบทการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทย --<br/>กระบวนการกระจายสินค้าด้วยรถพุ่มพวงสู่การยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจน ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ --<br/>ผลกระทบของการเปิดบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย --<br/>
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note การจัดทำแบบจำลองเศรษฐมิติเพื่อพยากรณ์การจัดเก็บรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลของรัฐบาลและการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย --<br/>การพัฒนาระบบสร้างความร่วมมือการป้องกันเชิงรุก และบรรเทาข้อขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรร่วมกันจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม --<br/>การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอเชิงสร้างสรรค์จากกากกาแฟเหลือทิ้ง --<br/>การศึกษาเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การจัดที่ดินทำกินเพื่อเกษตรกรรมให้ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ --<br/>การออกแบบโครงสร้างทางการบริหารแหลมฉบัง เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก --<br/>การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ โดยวิธี Universal Basic Income (UB) --<br/>ด้านสังคม --<br/>รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษาเทศบาลนครสกลนคร --<br/>การขับเคลื่อนการสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา: กรณีศึกษาสถาบันการศึกษานำร่อง --<br/>ไรเดอร์-ฮิโร่-โซ่ตรวน สภาพการทำงานและหลักประกันทางสังคมของแรงงานส่งอาหารบนเศรษฐกิจแพลตฟอร์มในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 --<br/>สุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย: รอบที่ 3 --<br/>ความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อพื้นที่ชนบทของประเทศไทย --<br/>การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากคุณภาพอากาศในครัวเรือนในพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบท กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา --<br/>แนวทางการบริหารจัดการปัญหาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป้งแดงอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก --<br/>การพัฒนารูปแบบความร่วมมือในการแก้ปัญหาการลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย --<br/>แนวทางการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอ้างอิงในการจัดทำเอกสารวิชาการแก่ผู้ใช้บริการของห้องสมุดรัฐสภา --<br/>รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมืองเพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม --<br/>การศึกษาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน --<br/>การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน:กรณีศึกษาเทศบาลนครระยอง --<br/>การพัฒนาดัชนีความอยู่ดีมีสุขของประชาชนไทย --<br/>การศึกษาภาวะความยากจนและปัจจัยที่มีผลต่อความยากจนในประเทศไทย --<br/>การยกระดับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) --<br/>ด้านเทคโนโลยี --<br/>การพัฒนานวัตกรรมภาชนะและกระถางจากวัสดุธรรมชาติสู่สังคม zero พลาสติกและโฟม --<br/>กำแพงกันเสียงที่มีองค์ประกอบของวัสดุซับเสียงจากยางธรรมชาติ --<br/>การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้แป้งหัวบอนดัดแปรและสีผงธรรมชาติสำหรับงานบาติก การพิมพ์ และการเพ้นท์วัสดุสิ่งทอ --<br/>
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element รัฐสภา
General subdivision วิจัย
-- รวมเรื่อง
9 (RLIN) 63557
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element รัฐสภา
General subdivision ผลงานวิจัย
9 (RLIN) 63558
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element วิจัย
General subdivision รวมเรื่อง
9 (RLIN) 13655
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
Subordinate unit สำนักวิชาการ.
-- กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
9 (RLIN) 33781
856 40 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier <a href="https://dl.parliament.go.th/handle/20.500.13072/620091">https://dl.parliament.go.th/handle/20.500.13072/620091</a>
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Research/Thesis
Source of classification or shelving scheme Library of Congress Classification
996 ## - STAFF PROCESSING RECORDS (NALT)
Staff name chunbijaya.r
Staff type CATSTF
Acquisition or Cataloging date 2024-04-01
996 ## - STAFF PROCESSING RECORDS (NALT)
Staff name jamriang.p
Staff type CATSTF
Acquisition or Cataloging date 2024-04-02
998 ## - STAFF NAME (NALT)
-- 1524
-- นางสาวศรัณย์ภร ชำนาญป่า
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Home library Current library Shelving location Date acquired Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Uniform Resource Identifier Price effective from Koha item type
    Library of Congress Classification     Research & Theses collection National Assembly Library of Thailand National Assembly Library of Thailand Research & Theses shelves 01/04/2024   ว Z 5055.T5 ส356 2567 3961222905 22/04/2024 https://dl.parliament.go.th/handle/20.500.13072/620091 01/04/2024 Research/Thesis
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th