National Assembly Library of Thailand

ผลงานขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

This list contains 251 titles

| Select titles to:
การสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรณีศึกษาการปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัล / พิมพ์อาภา พันธุลี

by พิมพ์อาภา พันธุลี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 100/1 2561 (1).
การพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ / พิมพ์อาภา พันธุลี

by พิมพ์อาภา พันธุลี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 100/2 2561 (1).
การดำเนินงานด้านนิติบัญญัติในภูมิภาค : กรณีศึกษาสำนักงานรัฐสภาสุราษฎร์ธานี / มรกต พราหมเภทย์.

by มรกต พราหมเภทย์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ม.ป.ปOther title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 101/1 (1).
การพัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ / มรกต พราหมเภทย์.

by มรกต พราหมเภทย์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ม.ป.ปOther title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 101/2 (1).
การปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการให้บริการด้านวิชาการแก่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เรื่อง "การศึกษาการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในภาครัฐ" / ศักดิ์สิทธิ์ ภู่สิโรรังษี.

by ศักดิ์สิทธิ์ ภู่สิโรรังษี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 102/1 2563 (2).
การพัฒนาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ / ศักดิ์สิทธิ์ ภู่สิโรรังษี.

by ศักดิ์สิทธิ์ ภู่สิโรรังษี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 102/2 2563 (2).
เอกสารประกอบการพิจารณาในการอภิปรายทั่วไปของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง "การอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ (การคลังและงบประมาณของรัฐ) / อานันท์ เกียรติสารพิภพ.

by อานันท์ เกียรติสารพิภพ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 103/1 2563 (1).
การพัฒนาเอกสารวิชาการประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / อานันท์ เกียรติสารพิภพ.

by อานันท์ เกียรติสารพิภพ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 103/2 2563 (1).
การจัดทำสารัตถะสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2561 / ปิลันธนา ทองสัมฤทธิ์

by ปิลันธนา ทองสัมฤทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: No items available : Checked out (1).
องค์ความรู้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนภารกิจการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ / ปิลันธนา ทองสัมฤทธิ์

by ปิลันธนา ทองสัมฤทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: No items available : Checked out (1).
การปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการของผู้ช่วยเลขานุการในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... (ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดทำเอกสารวิชาการในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ และการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกัน) / ใกล้รุ่ง เมืองนก

by ใกล้รุ่ง เมืองนก.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 105/1 2563 (1).
ฐานข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด / ใกล้รุ่ง เมืองนก

by ใกล้รุ่ง เมืองนก.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 105/2 2563 (1).
การปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าทีมแปลเอกสารของสำนักงบประมาณรัฐสภาสหรัฐอเมริกา (สภาคองเกรส) / ศิรสา ชลายนานนท์.

by ศิรสา ชลายนานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2564Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 106/1 2564 (1).
แนวทางการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางภาษาในการแปลเอกสารและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาผลงานแปลของนักวิเทศสัมพันธ์ / ศิรสา ชลายนานนท์

by ศิรสา ชลายนานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2564Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 106/2 2564 (1).
การปฏิบัติหน้าที่ล่ามพูดพร้อมเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ / พรพิมล หาญเศรษฐานนท์

by พรพิมล หาญเศรษฐานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2564Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 107/1 2564 (1).
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ล่ามพูดพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับนักวิเทศสัมพันธ์ของสำนักภาษาต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / พรพิมล หาญเศรษฐานนท์.

by พรพิมล หาญเศรษฐานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2564Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน..Availability: Items available for loan: Call number: ELR 107/2 2564 (1).
การจัดทำคู่มือคำแนะนำการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสัมภาษณ์ / ทศพาณี ทศิธร

by ทศพาณี ทศิธร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2564Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 108/1 2564 (1).
การพัฒนาระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา / ทศพาณี ทศิธร

by ทศพาณี ทศิธร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2564Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 108/2 2564 (1).
การกำหนดทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการรัฐสภาสามัญ / ภูมิศักดิ์ จันทร์อ่อน.

by ภูมิศักดิ์ จันทร์อ่อน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2564Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 109/1 2564 (1).
แนวทางการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการรัฐสภาสามัญ / ภูมิศักดิ์ จันทร์อ่อน

by ภูมิศักดิ์ จันทร์อ่อน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2564Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 109/2 2564 (1).
การรับฟังความคิดเห็นในประเด็นเฉพาะต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญของเกษตรกร : ศึกษากรณีการรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร / ชนาภัทร ช่างทอง

by ชนาภัทร ช่างทอง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2564Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 110/1 2564 (1).
การพัฒนาฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชนเพื่อสนับสนุนคณะกรรมาธิการ / ชนาภัทร ช่างทอง.

by ชนาภัทร ช่างทอง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2564Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 110/2 2564 (1).
การสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ : กรณีการจัดทำแผนการปฏิรูปเร็ว (Quick Win) "กีฬาสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" / น้ำทิพย์ อนันตทรัพย์.

by น้ำทิพย์ อนันตทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2564Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 111/1 2564 (1).
การจัดทำคู่มือการสืบค้นข้อมูลวิชาการด้านการท่องเที่ยว และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพมัคคุเทศก์ไทย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ / น้ำทิพย์ อนันตทรัพย์.

by น้ำทิพย์ อนันตทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2564Other title: ข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 111/2 2564 (1).
การสร้างเครื่องมือสำหรับการจัดทำหลักสูตรและรหัสมาตรฐานในการฝึกอบรมข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / ไชยยศ สันต์สังวร

by ไชยยศ สันต์สังวร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2564Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 112/1 2564 (1).
 <<  <  1  2  3  ...  11    >>
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th