National Assembly Library of Thailand

การพัฒนานักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2564

This list contains 144 titles

แนวทางการนำเสนอความเห็นทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้แก่สมาชิกวุฒิสภา / กรรณิกา พัสระ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 1.
การปรับตัวของบรรณารักษ์หอสมุดรัฐสภาในยุคดิจิทัล / จิดาภา ทับเกษมปิติโสภา ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 10.
แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / ศิริวรรณ มนอัตระผดุง ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 100.
แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการลงทะเบียนเข้าประชุมร่วมกันของรัฐสภาและการประชุมสภาผู้แทนราษฎรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / ศิวะพร ทองพูน ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 101.
ข้อพิจารณาในการนำระบบอนุญาตมาใช้ในการตรากฎหมาย ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / ศุภกร ฮั่นตระกลู ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 102.
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านสื่อสารองค์กรของคณะกรรมาธิการในยุคดิจิทัล / สมจินต์ จันทร์สม ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 103.
แนวทางการพัฒนาระบบ Open Data ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / สมศักดิ์ เกิดหลำ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 104.
แนวทางการดำเนินการของนิติกร สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรณีการสอบสวนวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง / สมสมร นาคนาค ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 105.
ยุทธศาสตร์ของรัฐสภาไทยในการดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก ในสหภาพรัฐสภา / สฤษฎิ์พล สตะเวทิน ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 106.
การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระในการเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ "วุฒิสภา" เพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์วุฒิสภา / สวนีย์ รักษาวงษ์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 107.
การศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการเสนอความเห็นทางกฎหมายต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในการโฆษณาคำชี้แจงเนื่องจากการกล่าวถ้อยคำในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร อันอาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย / สัณห์ พิยะ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 108.
ศึกษาสถานการณ์การบังคับใช้ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 กรณีการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / สิทธิวรชัย ศรีไหม ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 109.
การพัฒนาการลงรายการสิ่งพิมพ์รัฐสภาด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA / จำเรียง ระวังสำโรง ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 11.
การเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเพื่อประกอบการวินิจฉัยของประธานสภาผู้แทนราษฎร / สุกิจจา อักษรพาลี ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 110 .
ศึกษาแนวทางการจัดทำเอกสารเพื่อสืบค้นเหตุผลของกฎหมายตามความเห็นชอบของรัฐสภากรณีประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย : กรณีศึกษาพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 / สุทธิมาตร จันทร์แดง ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 112.
แนวทางการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสำหรับการให้บริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / สุธาวี อนุญาหงษ์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 113.
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการเพื่อสนับสนุน อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข์ และคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา กรณีข้าราชการรัฐสภาสามัญอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย / สุธาสินี ประสานไทย ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 114 .
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / สุนทรี เลากลาง ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 115.
การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุคงคลังตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / สุพิญญุ์ชานันท์ ทาระกรรม ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 116.
การศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการ Work From Home ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / สุมัทนา คลังแสง ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 117.
แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานจัดทำงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / สุรเชษฐ มีศรี ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 118 .
ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารกลยุทธ์ขององค์กรในยุควิถีใหม่ / สุรพันธ์ ถิระวันธุ์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 119.
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติ / จุไรลักษณ์ เอี้ยวพันธ์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 12.
การศึกษาปัญหาการคุ้มครองและเยียวยาเด็กและเยาวชนศึกษาเฉพาะกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ / สุริยา ฆ้องเสนาะ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 120.
แนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของภาคเอกชน / สุวัฒน์ สุขวิบูลย์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 121.
การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / เสาวนีย์ สุกใส ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 122.
ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษา / แสงดาว สกุลปราโมทย์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 123.
การสร้างชุมชนนักปฏิบัติในการสื่อสารเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแบบครบวงจรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / หทัยรัตน์ นิลศรี ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 124.
การควบคุมการบริหารงบประมาณแผ่นดินของคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ / อดุลย์ กองเพชร ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 125.
แนวทางการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของรัฐสภาเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการทางกฎหมายสำหรับความผิดที่ไม่ร้ายแรงให้สอดคล้องกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : ศึกษากรณีประเทศเยอรมนี / อธิภัทร พุกเศรษฐี ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 126.
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจากที่บ้านของบุคลากรสำนักกรรมาธิการ 1,2,3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / อนรรฆวี คำภูมี ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 127.
แนวทางการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลของหอจดหมายเหตุรัฐสภา / อรพรรณ สินธ์ศิริมานะ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 128.
การจัดทำองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนภารกิจคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม / อรยานี คุ้มรักษา ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 129.
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำประเด็นประกอบการสนทนา : ศึกษากรณี การเยี่ยมคารวะระหว่างนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และนายลี่ จ้านซู ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน / เจนฤทธิ์ ทองคำผดุง ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 13.
ปัญหาการพิจารณาเรื่องซ้ำซ้อนของคณะกรรมาธิการ / อรรถพร จันทร์สุวรรณ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 130.
การศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำคำของบประมาณด้านการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / อัญชลี จวงจันทร์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 131.
แนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองเพื่อพิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย / อาทิตย์ ธนะวงศ์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 132.
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร / อาริษา อรุณรัศมีโชติ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 133.
ประมวลคำศัพท์ภาษาอังกฤษบัญญัติเฉพาะทางด้านสาธารณสุขในช่วงวิกฤตโควิด 2019 : กรณีศึกษาระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563 - 1 พฤศจิกายน 2564 อุมาพร เพ็ชรเลิศจำรัส ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 134 .
แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบหาทรัพย์ลูกหนี้เพื่อบังคับคดีแพ่งของสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / เอกวัฒน์ จิตสำรวย ; by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 135.
แนวทางการศึกษาเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาปรับใช้ในการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในชั้นคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา / ฉัตรชัย ก่อเกิด ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 14.
การเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพเรือ ศึกษากรณีการจัดหาเรือดำน้ำ / ฉัตรยาภรณ์ คำผุย ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 15.
ศึกษาความต้องการและให้การสนับสนุนด้านวิชาการประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร / เฉลิมพล วชิรไตรภพ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 16.
การจัดทำแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลกระทู้ถามและญัตติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของวิทยากร สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : กรณีศึกษา การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ / ชยพล ธานีวัฒน์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 18.
การจัดการสถานที่จอดยานพาหนะของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ / ชรัณ ภู่พานิชพงศ์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 19 .
แนวทางการพัฒนาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติด้านสื่อสารมวลชนประจำรัฐสภา / กัญญาภัค แก่นจันทร์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 2.
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มเติมกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา กรณีศึกษา : ธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยยกเว้นกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา / ชัชฎาภรณ์ ประยูรวงษ์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 20 .
การศึกษาแนวทางการจัดทำประเด็นการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรในการเยี่ยมคารวะกับผู้แทนองค์การสหประชาชาติและบุคคลสำคัญชาวต่างชาติ / ชัญนชนม์ นาทอง ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 21.
ปัจจัยด้านกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย ศึกษากรณีการควบคุมและกำกับดูแลการประกอบกิจการที่พักขนาดเล็กในประเทศไทย / ชัยบูรณ์ หนองคูน้อย ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 22.
การแปลข้อมูลประชาสัมพันธ์ความเป็นมาของรัฐสภาไทยผ่านนิทรรศการออนไลน์ เรื่อง รำลึก 89 ปี รัฐสภาไทย จากภาษาไทยเป็นภาษาอาหรับ / ชูชาติ พุฒเพ็ง ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 23.
แนวทางการแก้ไขปัญหาการอนุญาตหรือการยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม / ฐิตารีย์ วงศ์ชัยธนกุล ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 24 .
การตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจในการตราพระราชกำหนดของฝ่ายบริหาร / ฐิติมา ประเสริฐ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 25.
แนวทางการพิจารณาเรื่อง การคืนโฉนดที่ดินหลักฐานในการค้ำประกันหนี้ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาภายใต้หลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ของกรมบัญชีกลางให้แก่ผู้ค้ำประกัน / ณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 26.
แนวทางการพัฒนากฎหมายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการของประเทศไทย / ณัฐพล ยิ่งกล้า ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 27.
แนวทางการส่งเสริม Digital Normad ของภาครัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว / ณัฐวุฒิ อ่าวสกุล ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 28.
ศึกษาพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 กับการแก้ไขปัญหาการพัฒนาเด็กปฐมวัยของไทย / ดวงกมล ทวิสุวรรณ์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 29.
แนวทางการแก้ไขกฎหมายการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน กรณีศึกษา ผู้มีสิทธิเลือกตั้งร้องขอให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้จัดทำร่างพระราชบัญญัติ / กานต์ ราชนา ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 3.
แนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในการแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสามัญในสภาผู้แทนราษฎร / ดำรง วรรณสอน ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 30 .
ศึกษาพัฒนาการ เรื่อง ที่มาของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ระหว่างปี 2540 - 2560 / แดนชัย ไชวิเศษ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 31.
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการเสนอร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / ตุลยวิช กิจวานิชขจร ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 32.
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการประเมินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : กรณีการติดตามและประเมินผลโครงการอย่างมีคุณภาพ / เถลิง สุนทรงาม ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 33.
แนวความคิดการจัดทำประมวลกฎหมายแบบใหม่ : ศึกษากระบวนการจัดทำและการให้ความเห็นชอบให้ประกาศใช้ประมวลกฎหมายและกฎตามร่างพระราชบัญญัติการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายและประมวลกฎหมายและกฎแบบต่อเนื่อง พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็น) / เทวินทร์ เกษตระกูล ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 34.
การเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / ธงชัย สุดใจใหม่ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 35.
แนวทางการศึกษาเพื่อทบทวน / การให้ประชาชนมีโอกาสได้รู้ข้อมูลข่าวสาร / ธนเดช เขตจัตุรัส ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 36.
แนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามหมวด 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / ธนปรัชญ์ คงปาน ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 37.
แนวทางการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า / ธัญญรัตน์ ม่วงศิริ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 38.
แนวทางการตั้งกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ / ธิดารัตน์ อุ่นจันทร์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 39.
แนวทางการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับนักมวยเปรียบเทียบกรมธรรม์ต่างประเทศ / กิตติมา คงสำรวย ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 4 .
แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในบทบาทของสมาชิกพรรคการเมืองฝ่ายค้าน กรณีศึกษาโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชน / ธิติกา ชมะโชติ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 40.
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการประชุมของคณะกรรมาธิการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของวุฒิสภา / ธีรยุทธ ตั้งบุญเกษม ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 41.
การประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์เสรี (Open Source) เพื่อตรวจสอบการไหลเวียนข้อมูลเครือข่ายของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / ธีรวุฒิ วงษ์วิจิตร ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 42.
ประเด็นปัญหาในกระบวนการเลือกตั้งและให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายในที่ประชุมวุฒิสภา / นงเยาว์ ชัยวงค์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 43 .
การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 129 วรรคสอง / นพสร บัวแดง ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 44.
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดการใช้ปริมาณกระดาษในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร / นรวิชญ์ วิเศษศิริ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 45.
แนวทางการส่งเสริมการใช้คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติในรูปแบบออนไลน์ / นราภัทร เพชรมณี ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 46.
การศึกษาหน้าที่และอำนาจและขั้นตอนของประธานวุฒิสภาในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กรรมการ ป.ป.ช.) / นลินี วีระผล ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 47 .
แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554 / นารี กิตติสมบูรณ์สุข ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 48.
แนวทางการส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด / นิพนธ์ เล็กใบ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 49.
แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์รัฐสภาในช่วงสถานการณ์วิกฤต (ไวรัสโคโรนา 2019) / เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 5.
แนวทางการกำหนดโทษและมาตรการบังคับทางกฎหมายให้เหมาะสมในการจัดทำร่างกฎหมาย / นิภัทรา ราชนา ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 50 .
การปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาในยุคดิจิทัล / นิสลา ไทยกล้า ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 51.
ปัจจัยในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 52.
แนวทางการปฏิบัติงานกระทู้ถามแยกเฉพาะในสภาผู้แทนราษฎร / บุณย์วรางค์ สุภเพียร ; by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 53.
การสนับสนุนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง และเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / บุหงา พรรคพวก ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 54.
การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการเข้าถึงสารสนเทศประเภทรายงานการประชุมสภา / บัณฑิต อุทาวงค์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 55.
แนวทางการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ตามภารกิจของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสำนักวิชาการ / ประธาน ทิพยกะลิน ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 56.
ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 / ปัทมาภรณ์ ชูสกุล ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 57 .
ศึกษาแนวทางการระบุบทจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในคำปรารภร่างพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / ปิยวรรณ บุญยิ่ง ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 58.
แนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน / ปิยวรรณ เงินคล้าย ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 59.
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานร่างกฎหมายของนิติกร สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษากรณีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 / เกศกนก เข็มตรง ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 6.
แนวทางการพัฒนาภารกิจงานวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรณีศึกษาเปรียบเทียบหน่วยบริการวิจัยของรัฐสภาต่างประเทศ / ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 60.
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก / ปิยะรัตน์ สุมงคล ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 61.
การสร้างองค์ความรู้เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร / ปุณญาพร เอมมะโน ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 62.
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารสัญญาต่าง ๆ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / พฤหัส ปราบปรี ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 63.
การศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมในการขออนุญาตใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกิจการกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา / พัลลภา เขียวแก้ว ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 64.
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 : กรณีศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา / พิกุลรัตน์ หนูคง ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 65.
ศึกษาแนวทางและมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 : กรณีศึกษา การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ / พิมพ์วิภา กันทะวัง ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 66.
แนวทางการจัดทำรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีการจัดทำรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางน้ำ / พิมลพัชร์ อริยะฌานกุล ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 67.
การพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตสื่อดิจิทัลของสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / พิศิษฐ รัตนวงศ์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 68.
ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / พิสุทธิ์ ภูทองโปร่ง ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 69.
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร / เกียรติศักดิ์ พานิชตระกูล ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 7.
แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เพื่อสนับสนุนภารกิจให้กับคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ในการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังงาน / พุทธรักษา สูตะบุตร ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 70 .
แนวทางการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของสมาชิกรัฐสภาและข้าราชการรัฐสภาในงานของสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly : AIPA) / ภราดร อารวรรณ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 71.
แนวทางการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง (เรื่องร้องเรียน) ของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาในเรื่องที่เป็นนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด / ภาสันต์ เงาศุภธน ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 72.
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา / ภิรมย์ นิลทัพ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 73.
ศึกษาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา 29 ปี 2505 เรื่องการให้พระภิกษุสละสมณเพศขอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 หรือไม่ / ภีม บุตรเพ็ง ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 74.
ศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน / ภูวน อุ่นจันทร์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 75.
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ / มณฑาทิพย์ กรีมหา ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 76 .
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาญัตติของสภาผู้แทนราษฎร / มณิศรา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 77.
การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อยกระดับการให้บริการการยกร่างญัตติและกระทู้ถามแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / มนัญญา ภู่แก้ว ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 78 .
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม / มานิดา สารพัฒน์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 79.
แนวทางการพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของวุฒิสภา : กรณีศึกษาแนวทางการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ / คณฉัตร สุวิทวัส ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 8.
การศึกษาแนวทางการให้บริการสำเนาวีดิทัศน์การประชุมให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 / ยอดยิ่ง บัณฑิตทัศนานนท์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 80 .
แนวทางการพัฒนาการจัดผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ตามประกาศ กสทช. / ยูลัด ดำริห์เลิศ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 81 .
แนวทางการปรับปรุงข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมวุฒิสภา / รพีพงศ์ ภูชฎาภิรมย์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 82.
การศึกษาแนวทางการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / รังสิทธิ์ วรรณกิจ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 83.
ศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ / รังสิมา จีนเจริญ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 84 .
ศึกษากฎหมายรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / รัชนีย์ ต้นทอง ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 85.
การศึกษาแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลข่าวสารคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / รัฐปสันน์ พันธุลี ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 86.
การบริหารงบประมาณสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรณีศึกษาค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการสามัญ สำนักกรรมาธิการ 1 / รุ่งรัฐ ลิลา ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 88.
กระบวนการตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ : ประเด็นศึกษากรณีผู้มีสิทธิเสนอระยะเวลาการมีผลบังคับใช้และวัตถุประสงค์ของตราพระราชบัญญัติ / เรณุมาศ รักษาแก้ว ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 89 .
การพัฒนาจัดทำสมุดบันทึกการปฏิบัติงานพิสูจน์ทราบเพื่อป้องกันความผิดพลาดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมาธิการ / จารึก บุตรดาวงษ์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 9.
การศึกษากรณีการจัดสวัสดิการด้านศูนย์เลี้ยงดูเด็กของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / วรนาฎ ทิพยชล ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 90 .
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางด้านการแปลภาษาฝรั่งเศสเพื่อสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา / วรวิมล รัตนมาลี ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 91.
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (กรณีศึกษา : วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) / วราพร น้อยแย้ม ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 92.
ศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการนับองค์ประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / วันดี แก้วมณี ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 93.
แนวทางการพัฒนางานด้านโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / วาสิตามน ม่วงทอง ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Other title:
  • ศึกษาแนวทางการพัฒนางานด้านโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 94.
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา : ศึกษากรณีการจัดแบ่งสายข่าวด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ของกลุ่มงานข่าวและประเมินผล / วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 95.
แนวทางในการพัฒนาการจัดทำบทความวิจัยปริทัศน์ของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / วิจิตรา ประยูรวงษ์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 96.
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / วิษณุ แก้วประทุม ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 97.
การพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา : กรณีการแก้ไขสภาพปัญหาการสรรหาบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา / วุฒิชัย อำพิน ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 98.
ประสิทธิผลในการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / ศักดิ์ดา ภารา ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 99.
แนวทางพัฒนาการเผยแพร่รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติให้เปิดเผยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 13 กลุ่มที่ 1 ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 ก.1.