National Assembly Library of Thailand

การพัฒนานักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2564

This list contains 144 titles

แนวทางการนำเสนอความเห็นทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้แก่สมาชิกวุฒิสภา / กรรณิกา พัสระ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 1.
การปรับตัวของบรรณารักษ์หอสมุดรัฐสภาในยุคดิจิทัล / จิดาภา ทับเกษมปิติโสภา ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 10.
แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / ศิริวรรณ มนอัตระผดุง ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 100.
แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการลงทะเบียนเข้าประชุมร่วมกันของรัฐสภาและการประชุมสภาผู้แทนราษฎรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / ศิวะพร ทองพูน ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 101.
ข้อพิจารณาในการนำระบบอนุญาตมาใช้ในการตรากฎหมาย ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / ศุภกร ฮั่นตระกลู ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 102.
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านสื่อสารองค์กรของคณะกรรมาธิการในยุคดิจิทัล / สมจินต์ จันทร์สม ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 103.
แนวทางการพัฒนาระบบ Open Data ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / สมศักดิ์ เกิดหลำ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 104.
แนวทางการดำเนินการของนิติกร สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรณีการสอบสวนวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง / สมสมร นาคนาค ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 105.
ยุทธศาสตร์ของรัฐสภาไทยในการดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก ในสหภาพรัฐสภา / สฤษฎิ์พล สตะเวทิน ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 106.
การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระในการเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ "วุฒิสภา" เพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์วุฒิสภา / สวนีย์ รักษาวงษ์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 107.
การศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการเสนอความเห็นทางกฎหมายต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในการโฆษณาคำชี้แจงเนื่องจากการกล่าวถ้อยคำในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร อันอาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย / สัณห์ พิยะ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 108.
ศึกษาสถานการณ์การบังคับใช้ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 กรณีการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / สิทธิวรชัย ศรีไหม ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 109.
การพัฒนาการลงรายการสิ่งพิมพ์รัฐสภาด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA / จำเรียง ระวังสำโรง ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 11.
การเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเพื่อประกอบการวินิจฉัยของประธานสภาผู้แทนราษฎร / สุกิจจา อักษรพาลี ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 110 .
ศึกษาแนวทางการจัดทำเอกสารเพื่อสืบค้นเหตุผลของกฎหมายตามความเห็นชอบของรัฐสภากรณีประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย : กรณีศึกษาพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 / สุทธิมาตร จันทร์แดง ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 112.
แนวทางการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสำหรับการให้บริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / สุธาวี อนุญาหงษ์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 113.
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการเพื่อสนับสนุน อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข์ และคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา กรณีข้าราชการรัฐสภาสามัญอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย / สุธาสินี ประสานไทย ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 114 .
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / สุนทรี เลากลาง ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 115.
การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุคงคลังตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / สุพิญญุ์ชานันท์ ทาระกรรม ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 116.
การศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการ Work From Home ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / สุมัทนา คลังแสง ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 117.
แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานจัดทำงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / สุรเชษฐ มีศรี ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 118 .
ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารกลยุทธ์ขององค์กรในยุควิถีใหม่ / สุรพันธ์ ถิระวันธุ์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 119.
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติ / จุไรลักษณ์ เอี้ยวพันธ์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 12.
การศึกษาปัญหาการคุ้มครองและเยียวยาเด็กและเยาวชนศึกษาเฉพาะกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ / สุริยา ฆ้องเสนาะ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 120.
แนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของภาคเอกชน / สุวัฒน์ สุขวิบูลย์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 13/2564 121.
 <<  <  1  2  3  ...  6    >>
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th