National Assembly Library of Thailand

การพัฒนานักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2563

This list contains 105 titles

หลักการยกร่างกฎหมายลำดับรองของฝ่ายนิติบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา / ธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: IS 12/2563 34, ...
แนวทางในการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / กชกร จันทร์เพ็ญ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: IS 12/2563 1, ...
นโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย : ปัญหาผลกระทบและข้อเสนอแนะ / คณิต คำนวณผล ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 12/2563 10.
แนวทางพัฒนาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสถาบันนิติบัญญัติของกลุ่มงานสื่อสารมวลชนผ่านแอปพลิเคชันเพื่อความเป็นเอกภาพในการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ / จิรวดี บุษราคัม ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: IS 12/2563 11, ...
แนวทางการบริหารอัตรากำลังเพื่อทดแทนลูกจ้างประจำที่ว่างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / จุฑาทิพย์ ทรัพย์เจริญ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: IS 12/2563 12, ...
การศึกษาการพัฒนากระบวนการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาต้นแบบคุณธรรมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / จารุวรรณ ชินเขว้า ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: IS 12/2563 13, ...
แนวทางการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน / เจษฎา ชำนาญป่า ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: IS 12/2563 14, ...
การจัดทำองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวไทยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม / ฉายะพันธุ์ ระวังสำโรง ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: IS 12/2563 15, ...
แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับปัญหาการลงคะแนนเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / ชลธิชา เกียรติสุข ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: IS 12/2563 16, ...
แนวทางการประชาสัมพันธ์ด้วยระบบป้ายประกาศดิจิทัลของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกับการสื่อสารองค์กรยุคดิจิทัล / ชัยรัตน์ ทาริยา ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: IS 12/2563 17, ...
กระบวนการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ / ณัฏฐพฤทธิ์ หลาวทอง ; by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: IS 12/2563 18, ...
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / ณัฐพงศ์ ศรีพา ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: IS 12/2563 19, ...
การศึกษาภาวะผู้นำหญิงในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษา ผู้นำหญิงใน 3 ประเทศ เยอรมนี นิวซีแลนด์ และไต้หวัน ที่สามารถแก้ไขวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19 ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ / กฤติญา สุขระบุตร ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: IS 12/2563 2, ...
การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร / ณัฐพร คีรีวิเชียร ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: IS 12/2563 20, ...
การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนการประชุมคณะกรรมาธิการ ณ อาคารรัฐสภาใหม่ / ณัฐาศิริ สุขภาพ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: IS 12/2563 21, ...
การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานวิชาการด้านการงบประมาณของสำนักงบประมาณของรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / ณิชา รักจ้อย ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: IS 12/2563 22, ...
การพัฒนาศักยภาพนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่รัฐสภาดิจิทัล / ณีรนุช จุลประภา ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: IS 12/2563 23, ...
การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร ศึกษาเฉพาะกรณีการตั้งกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / ดวงพร ช่างทอง ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: IS 12/2563 24, ...
แนวทางการดำเนินงานและการวินิจฉัยกระทู้ถามสดด้วยวาจาตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 / ดวงใจ นิไชยโยค ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: IS 12/2563 25, ...
แนวทางการพัฒนางานด้านวิชาการและกฎหมายของกลุ่มงานรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง / เดชชาติ จันทรัตน์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: IS 12/2563 26, ...
แนวทางการจัดทำเอกสารแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ (Press Release) ของคณะกรรมาธิการ / ทรรศวรรณ ธาราทรัพย์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: IS 12/2563 27 , ...
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการแจ้งเตือนดูแลรักษาอุณหภูมิของห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาผ่านอุปกรณ์ Smart Device / ทวีศักดิ์ น้อยภาษี ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: IS 12/2563 28, ...
แนวทางการจัดทำบทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา / ทศวิณหุ์ เกียรติทัตต์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: IS 12/2563 29, ...
แนวทางการขับเคลื่อนและผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง / กฤษณะ ศิริธรรมกุล ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: IS 12/2563 3, ...
แนวทางการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย / ธนรัฐ แสนแก้ว ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: IS 12/2563 30, ...
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th