National Assembly Library of Thailand

การพัฒนานักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2565

This list contains 75 titles

การพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ / กอบบุญ แก้วเกิดเคน ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 14/2565 1.
ศึกษาปัญหาวิกฤตพลังงานน้ำมันโลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2516-2565 / จีรณัทย์ ชาญเชิงพานิช ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 14/2565 10.
การวิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ / ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 14/2565 11.
ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า : กรณีศึกษา การควบรวมธุรกิจระหว่าง บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ บริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด / ญาณ์กาญจน์ นุ้ยบุญแก้ว ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 14/2565 12.
การดำเนินการเมื่อเกิดปัญหาถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของบุคลากรในส่วนงานสังกัดรัฐสภา / ฐานพร ม่วงมณี ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 14/2565 13.
แนวทางการจัดทำร่างคำกล่าวภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลสำคัญในวงงานรัฐสภาในโอกาสต่าง ๆ / ฐานา วิบูลย์ภาณุเวช ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 14/2565 14.
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ / ฐิติมา ทองสวัสดิ์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 14/2565 15.
การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร / ฐิติวิชญ์ ศุภวรรณจิระโชติ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 14/2565 16.
การจัดทำเอกสารวิชาการ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร : กรณีศึกษา การจัดการผักตบชวาในประเทศไทย / ณัฏฐา ชาติดำดี ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 14/2565 17.
การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริต กรณีศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / ณัฐกานต์ จูฑามาตย์ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 14/2565 18.
การศึกษาปัญหาของมาตรการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano-Finance) ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของไทย / ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 14/2565 19.
คู่มือ Q&A กระบวนการจัดการพัสดุของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / กัญญ์วรา รวมเงาะ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 14/2565 2.
การเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / ดารุณี เสมาเพชร ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 14/2565 20.
สมาคมกีฬา ปัญหาของการพัฒนากีฬาไทย / ตวิษา แย้มสอาด ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 14/2565 21.
แนวทางการพัฒนารูปแบบและวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารทางการเมืองของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา / ทนงศักดิ์ ทองงอก ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 14/2565 22.
บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนร่วม พ.ศ. .... / ธัญญา ศรีสุพรรณ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 14/2565 23.
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านวิชาการของคณะกรรมาธิการ / นพรินทร์ ไทยถาวร ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 14/2565 24.
บทบาทของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา กรณีศึกษา การใช้สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนงานนิติบัญญัติของรัฐสภา / นภาทิพย์ นูโพนทอง ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 14/2565 25.
แนวทางการคิดดอกเบี้ยและเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กรณีศึกษาการเพิ่มขึ้นและลดลงของอัตราดอกเบี้ยและเงินเพิ่มที่ผลกระทบต่อผู้กู้ยืมเงิน / นิธิยา ผาสุข ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 14/2565 25.
พนันออนไลน์ : ช่องทางรวยบนความเสี่ยงเข้าถึงง่ายแต่ยากต่อการตรวจสอบ / บัญชา พิมพาเรือ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 14/2565 27.
การนำหลักการกันผู้ร่วมกระทำความผิดเป็นพยานในคดีอาญามาใช้ในประเทศไทย / บุษยพรรณ ปักการะโน ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 14/2565 28.
แนวทางการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาต่างด้าวเข้าประเทศแบบผิดกฎหมาย ค้าแรงงาน ลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน : ศึกษากรณีชาวโรฮิงญา / เบญจวัญญร์ ภาโนชิต ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 14/2565 29.
ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง / กิตติศักดิ์ เอื้อกฤดาธิการ ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 14/2565 3.
แนวทางการจัดทำเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่..) พ.ศ. .... / ปัญญา โสสีภา ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 14/2565 30.
แนวทางพัฒนาการระงับข้อพิพาททางแพ่งของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / ปิยธิดา ปลอดทอง ; สถาบันพระปกเกล้า. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: IS 14/2565 31.
 <<  <  1  2  3    >>
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th