National Assembly Library of Thailand

เอกสารงบประมาณงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

This list contains 37 titles

งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / สำนักงบประมาณ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: นร 07 3.1 352.4 2567.
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 1 รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกประเภทรายรับ จำแนกประเภทรายจ่าย / สำนักงบประมาณ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: นร 07 3.5 352.4 2567 ฉ.1.
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 2 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประมาณการรายรับ ประมาณการรายรับจำแนกตามประเภทรายได้ ประมาณการรายได้จำแนกตามหน่วยงาน คำชี้แจงประมาณการรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้ / สำนักงบประมาณ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: นร 07 3.5 352.4 2567 ฉ.2.
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เล่มที่ 1 งบกลาง สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม / สำนักงบประมาณ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: นร 07 3.5 352.4 2567 ฉ.3/1.
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เล่มที่ 10 กระทรวงศึกษาธิการ / สำนักงบประมาณ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: นร 07 3.5 352.4 2567 ฉ.3/10 .
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เล่มที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข / สำนักงบประมาณ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: นร 07 3.5 352.4 2567 ฉ.3/11.
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เล่มที่ 12 กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี / สำนักงบประมาณ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: นร 07 3.5 352.4 2567 ฉ.3/12.
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เล่มที่ 13 (1) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (1) / สำนักงบประมาณ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: นร 07 3.5 352.4 2567 ฉ.3/13(1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เล่มที่ 13 (2) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (2) by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: นร 07 3.5 352.4 2567 ฉ.3/13(2).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เล่มที่ 14 รัฐวิสาหกิจ / สำนักงบประมาณ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: นร 07 3.5 352.4 2567 ฉ.3/14.
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เล่มที่ 15 หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ / สำนักงบประมาณ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: นร 07 3.5 352.4 2567 ฉ.3/15.
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เล่มที่ 16 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สำนักงบประมาณ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: นร 07 3.5 352.4 2567 ฉ.3/16.
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เล่มที่ 17 หน่วยงานอื่นของรัฐ สภากาชาดไทย ส่วนราชการในพระองค์ / สำนักงบประมาณ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: นร 07 3.5 352.4 2567 ฉ.3/17.
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เล่มที่ 18 (1) แผนงานบูรณาการ (1) / สำนักงบประมาณ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: นร 07 3.5 352.4 2567 ฉ.3/18(1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เล่มที่ 18 (2) แผนงานบูรณาการ (2) / สำนักงบประมาณ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: นร 07 3.5 352.4 2567 ฉ.3/18(2).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เล่มที่ 19 แผนงานบุคลากรภาครัฐ / สำนักงบประมาณ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: นร 07 3.5 352.4 2567 ฉ.3/19.
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เล่มที่ 2 กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / สำนักงบประมาณ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: นร 07 3.5 352.4 2567 ฉ.3/2.
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เล่มที่ 20 ทุนหมุนเวียน แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง / สำนักงบประมาณ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: นร 07 3.5 352.4 2567 ฉ.3/20.
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เล่มที่ 3 (1) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (1) / สำนักงบประมาณ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: นร 07 3.5 352.4 2567 ฉ.3/3(1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เล่มที่ 3 (2) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2) by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: นร 07 3.5 352.4 2567 ฉ.3/3(2).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เล่มที่ 3 (3) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (3) / สำนักงบประมาณ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: นร 07 3.5 352.4 2567 ฉ.3/3(3).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เล่มที่ 3 (4) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (4) / สำนักงบประมาณ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: นร 07 3.5 352.4 2567 ฉ.3/3(4).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เล่มที่ 3 (5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (5) / สำนักงบประมาณ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: นร 07 3.5 352.4 2567 ฉ.3/3(5).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เล่มที่ 4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / สำนักงบประมาณ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: นร 07 3.5 352.4 2567 ฉ.3/4.
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เล่มที่ 5 กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / สำนักงบประมาณ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: นร 07 3.5 352.4 2567 ฉ.3/5.
 <<  <  1  2    >>
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th