National Assembly Library of Thailand

รายการหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2566

This list contains 137 titles

คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: นนทบุรี : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ม.ป.ป
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว HF 1418.5 พ596ค .
แนวทางการดูแลสุขภาพในผู้พิพากษา เพื่อประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดี / ก่อเกียรติ สุพลพงษ์. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว RA 776.95 ก343น 2564.
การศึกษาติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ : ศึกษากรณียุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเร่งด่วน เรื่อง สังคมผู้สูงวัย / เลิศพร อุดมพงษ์. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว HQ 1064.T5 ล896ก 2564.
ร้อยเรื่องเล่า : เกร็ดการทรงงาน / เรียบเรียงเนื้อหา, วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.), 2560
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: DS 586 ร193 2560.
ประสิทธิผลการจัดการงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / ลัดดาวัลย์ มากงลาด. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2565
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว JF 1525.P85 ล256ป 2565.
ประชาคมอาเซียนกับการปกครองส่วนท้องถิ่น / ไชยวัฒน์ ค้ำชู ; ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร, ผู้แต่งร่วม ; อรทัย ก๊กผล, อติพร แก้วเปีย, บรรณาธิการ ; สุชาติ วิวัฒน์ตระกูล, ออกแบบปก. [electronic source] by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555
Online access:
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: ASEAN HC 441 ช912ป 2555, ...
แนวทางการเสริมสร้างเยาวชนกับความมั่นคงของชาติ / นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 12. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม, 2564
Other title:
  • เอกสารทางวิชาการ แนวทางการเสริมสร้างเยาวชนกับความมั่นคงของชาติ.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว HQ 799.5 น379น 2564.
รายงานประจำปี 2559 โครงการป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่า ปตท. / สถาบันปลูกป่า ปตท. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันปลูกป่า ปตท., ม.ป.ป
Other title:
  • ผืนป่าใต้ร่มพระบารมี รายงานประจำปี 2559 โครงการป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่า ปตท.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: สบ 26 1.1 2559.
ผลกระทบของหนี้สาธารณะต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย / ภูเบต เส็นบัตร. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2565
Other title:
  • The impact of public debt on economic growth in Thailand.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว HJ 8033.T5 ภ698ผ 2565.
7 อุปนิสัย สำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = The 7 habits of highly effective people / ผู้แต่ง Stephen R. Covey ; ผู้แปล นพดล เวชสวัสดิ์ ; บรรณาธิการ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 25.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2565
Other title:
  • The 7 habits of highly effective people.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BF 637.S38 ค976จ 2565.
การส่งเสริมคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" สร้างคนดีสู่สังคม / เรียบเรียง, สิน สื่อสวน. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2561
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BJ 1578.T5 ส724ก 2561.
พระผู้บรรลุสันติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : ไตรปิฏก ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา และห้องสมุด, 2557
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BQ 988 ส243พ 2557.
พระถังซัมจั๋ง ชีวิตจริงไม่อิงนิยาย / อุษา โลหะจรูญ. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2551
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BQ 990.T36 อ864พ 2551.
สัมภาษณ์ อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เรื่องจริยธรรมในการดำเนินชีวิต / ชมชื่น สมประเสริฐ. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: BQ 4170 ช165ส 2564, ...
เกิด แก่ เจ็บ ตาย / สุจินต์ บริหารวนเขตต์. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา, 2565
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: BQ 4261 ส755ก 2565, ...
เจ้ากรรมนายเวร มีหรือไม่ / สุจินต์ บริหารวนเขตต์. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: BQ 4435 ส755จ 2564, ...
การพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธกับเศรษฐกิจสีเขียว : บทสัมภาษณ์ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี การบรรยายธรรมะโดย แพทย์หญิงดร. อมรา มลิลา บทความของท่านผู้หญิง ดร. สุธาวัลย์ เสถึยรไทย / ผู้เขียน ท่านผู้หญิง ดร. สุธาวัลย์ เสถียรไทย ; บรรณาธิการ สุธาวัลย์ เสถียรไทย และอุษา บุญญเลสนิรันตร์. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2555
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BQ 4570.E25 ส784ก 2555.
เก็บไว้ในหทัย / คำปั่น อักษรวิลัย. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: BQ 5505 ค363ก 2564, ...
บทบาทของอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ในการเผยแพร่พุทธธรรม / พระธนนาถ นิธิปัญฺโญ (พลกรรณ์). by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา, 2561
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: BQ 5920 ธ144บ 2561, ...
จดหมายเหตุงานสมโภช 150 ปี วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม / ผู้เรียบเรียง ณัฐ ไกรภัสสร์พงษ์. by
Edition: พิมพ์ครั้งแรก.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม, 2564
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: BQ 6337.B3R3 ณ312จ 2564.
เซเปียนส์ : ประวัติย่อมนุษยชาติ = Sapiens : a brief history of humankind / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี เขียน ; นำชัย ชีววิวรรธน์ แปล. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2561
Other title:
  • Sapiens : a brief history of humankind.
Availability: Not available: National Assembly Library of Thailand: Checked out (1).
21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 = 21 Lessons for the 21st century / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี, เขียน ; นำชัย ชีววิวรรธน์, ธิดา จงนิรามัยสถิต, แปล. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Thai Original language: English
Publication details: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2562
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: CB 161 ฮ865ย 2562.
โฮโมดีอุส : ประวัติย่อของวันพรุ่งนี้ = Homo Deus : a brief history of tomorrow / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี, เขียน ; นำชัย ชีววิวรรธน์, ธิดา จงนามัยสถิต, แปล. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Thai Original language: English
Publication details: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2562
Other title:
  • Homo Deus : a brief history of tomorrow.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: CB 428 ฮ865ฮ 2562.
มรดกวัฒนธรรมกับผู้คน : การอนุรักษ์ที่มีผู้คนเป็นศูนย์กลาง / ปฏิพล ยอดสุรางค์. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2566
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: CC 135 ป135ม 2566.
รอยโรมันที่อู่ทองและภาคใต้ของประเทศไทย = Traces of the Roman world in U Thong and Southern Thailand / บริจิตต์ บอเรลล์ ; บัญชา พงษ์พานิช และณรัณฐ์ อัครนิธิพิรกุล, แปล. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Thai Original language: English
Publication details: กรุงเทพฯ : มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, 2560
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: CJ 6432 บ244ร 2560.
 <<  <  1  2  3  ...  6    >>
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th