National Assembly Library of Thailand

รายการหนังสือใหม่หมวด วิจัย วิทยานิพนธ์ 2565

This list contains 13 titles

| Select titles to:
รายงานการศึกษาผลกระทบของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล / ศุภัช ศุภชลาศัย.

by ศุภัช ศุภชลาศัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.), 2564Availability: Items available for loan: Call number: ว HE 8700.9.T5 ค121ร 2564 (1).
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / มณฑล เลิศทนงเดช.

by มณฑล เลิศทนงเดช.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2564Availability: Items available for loan: Call number: ว JQ 1746.Z13O73 ม122ก 2564 (1). Items available for reference: In Process (1).
ยุทธศาสตร์พลังประชารัฐกับชัยชนะในภาคใต้ / สัณหพจน์ สุขศรีเมือง.

by สัณหพจน์ สุขศรีเมือง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2562Availability: Items available for loan: Call number: ว JQ 1749.A8P3 ส563ย 2562 (1).
การเปลี่ยนแปลงความคิดทางการเมืองในงานวรรณกรรมของนักเขียนอีสานระหว่างทศวรรษ 2530-2550 / จิณห์วรา ช่วยโชติ.

by จิณห์วรา ช่วยโชติ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564Availability: Items available for loan: Call number: ว PN 98.P64 จ487ก 2564 (1).
การสำรวจคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / แก้วตา วิศวบำรุงชัย และคณะ.

by แก้วตา วิศวบำรุงชัย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว JQ 1746.Z13Q34 ก892ก 2563 (1).
การประเมินผลโครงการพัฒนาองค์กรสุขภาวะต้นแบบ : การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในวงงานรัฐสภา (1 ตุลาคม 2561 - 30 ตุลาคม 2563) / มนัส วณิชชานนท์ และคณะ.

by มนัส วณิชชานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว JQ 1746.Z13H42 ม164ก 2563 (1).
ปัจจัยสำเร็จการดำเนินงานวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : กรณีศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง มาตรการกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสินค้าอาหารในประชาคมอาเซียน: บทเรียนสำหรับประเทศไทย ปิยะวรรณ ปานโต.

by ปิยะวรรณ ปานโต.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว H 62 ป622ป 2563 (1).
การพัฒนาขีดความสามารถของสภาผู้แทนราษฎรในกระบวนการงบประมาณของรัฐ = Enabling the capacity of the House of Representatives in coping with the budgetary process / จรัส สุวรรณมาลา, วีระศักดิ์ เครือเทพ.

by จรัส สุวรรณมาลา | วีระศักดิ์ เครือเทพ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2564Other title: Enabling the capacity of the House of Representatives in coping with the budgetary process..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: Call number: ว KD 251.1 จ158ก 2564 (2).
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้านการแรงงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ = Members of the house of representatives' roles and duties related labour issues under national strategy. ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์, วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์ และฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช.

by ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ | วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์ | ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2564Other title: Members of the house of representatives' roles and duties related labour issues under national strategy..Availability: Items available for loan: Call number: ว KD 251.4 ศ733บ 2562 (2).
การพัฒนาแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดยใช้เครื่องมือการวินิจฉัยสุขภาพองค์กรและเครื่องมือการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์ = Developing human resource management strategy for parliamentary offices using organizational health diagnostic and strategic foresight tools / ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา และณฐนภ ศรัทธาธรรม.

by ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา | ณฐนภ ศรัทธาธรรม.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: Developing human resource management strategy for parliamentary offices using organizational health diagnostic and strategic foresight tools..Availability: Items available for loan: Call number: ว KD 273.3 ธ431ก 2563 (1). Checked out (1).
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน = Law enforcement of regulations on place, equipment and good pharmacy practice / ยงยุทธ เรือนทา และชิดชนก เรือนก้อน.

by ยงยุทธ เรือนทา | ชิดชนก เรือนก้อน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561Other title: Law enforcement of regulations on place, equipment and good pharmacy practice..Availability: Items available for loan: Call number: ว KP 54 ย126ก 2561 (1).
หลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับขนาด สี สัญลักษณ์ ฉลาก ลักษณะ การแสดงเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ รูปภาพ และข้อความสำหรับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

by ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว KP 99 ฉ236ห 2561 (2).
การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนการตายผิดธรรมชาติของประเทศไทย ประเทศสิงค์โปร์ และประเทศญี่ปุ่น / จิณณ์พัชฌาณ์ ไชยมะโณ.

by จิณณ์พัชฌาณ์ ไชยมะโณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว KU 158 จ389ก 2563 (1).
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th