National Assembly Library of Thailand

หมวดหนังสือวิจัย วิทยานิพน์

This list contains 106 titles

| Select titles to:
การเมืองภาคประชาชน/การเมืองภาคพลเมือง : ทางออกของการเมืองไทย / จุมพล หนิมพานิช, สุรวงศ์ วรรณปักษ์ และคณะ People's Politics : The Way Thai Politics.

by จุมพล หนิมพานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: ว JQ 1749.A15 จ638ก 2562 (2). Items available for reference: CatalogingCall number: ว JQ 1749.A15 จ638ก 2562 (1).
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม่ : การพัฒนาสถาบันการเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญโคลัมเบีย ตุรกี มอลโดวา และบทเรียนสำหรับประเทศไทย / ระวี หวังสัจจะโชค.

by วีระ หวังสัจจะโชค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: ว JQ 1749.A15 ว842ก 2562 (2).
ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Sustainable Democracy) / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ; สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว KD 61 ศ365ศ 2563 (1).
สิทธิของประชาชนและชุมชนในการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 51 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 45 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ; สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว KD 62 ศ365ส 2563 (1).
อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระทำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ; มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว KD 62 ศ365อ 2563 (1).
การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs): กรณีศึกษากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) / พิริยะ ผลพิรุฬห์, ศาสตรา สุดสวาสดิ์, เทิดชาย ช่วยบำรุง, ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ, พูเพ็ด เกี้ยวพิลาวง, ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์, ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, อาลัย พนวิซัย.

by พิริยะ ผลพิรุฬห์ | ศาสตรา สุดสวาสดิ์ | เทิดชาย ช่วยบำรุง | ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ | พูเพ็ด เกี้ยวพิลาวง | ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ | ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา | อาลัย พนวิซัย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว HF 1416.6.A785 พ733ก 2561 (1).
การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทยเพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ / ศุภัช ศุภชลาศัย, สุธรรม อยู่ในธรรม, ชนินทร์ มีโภคี, ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน, วีณา อนุสรณ์เสนา, ณัฐริกา แซน, ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ.

by ศุภัช ศุภชลาศัย | สุธรรม อยู่ในธรรม | ชนินทร์ มีโภคี | ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน | วีณา อนุสรณ์เสนา | ณัฐริกา แซน | ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว HF 1379 ศ735ก 2561 (1).
สาธารณสุขมูลฐาน: พื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง / กฤตยา อาชวนิจกุล...[และคนอื่นๆ].

by กฤตยา อาชวนิจกุล | กุลภา วจนสาระ | นภาภรณ์ หะวานนท์ | โอปอล์ ประภาวดี | ศรินธร รัตน์เจริญขจร | เบญจมาศ รอดภัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว HV 8738 ก276ส 2561 (1).
ทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 / กระทรวงแรงงาน.

by กระทรวงแรงงาน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงาน 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว Z 7164.L1 ร914ท 2561 (1).
ป่วยไข้ในเรือนจำ : ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ / กุลภา วจนสาระ.

by กุลภา วจนสาระ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว RA 564.9.P74 ก728ป 2561 (1).
ปฏิรูปนิวซีแลนด์บทเรียนสำหรับประเทศไทย เล่มที่ 1 / บรรณาธิการ ศุภัช ศุภชลาศัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว HC 665 ป138 2561 (2).
ปฏิรูปนิวซีแลนด์บทเรียนสำหรับประเทศไทย เล่มที่ 2 / บรรณาธิการ ศุภัช ศุภชลาศัย.

by ศุภัช ศุภชลาศัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว HC 665 ป138 2561 (2).
บทบาทของประชาสังคมที่มีต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน / วิจิตรา ศรีสอน.

by วิจิตรา ศรีสอน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552Availability: Items available for loan: Call number: ว HC 445.Z9C65 ว528บ 2552 (1). Items available for reference: In Process (1).
ความเป็นอิสระของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบการใช้อำนาจบริหารภาครัฐ : บุพปัจจัยและผลลัพธ์ที่คาดหวัง / เยาวดี รุ่งโรจน์ชัยพร.

by เยาวดี รุ่งโรจน์ชัยพร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาการบริหาร) -- มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2554. Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: Call number: ว HD 58.95 ย538ค 2554 (1).
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล / หม่อมหลวงปริญญา จรูญโรจน์.

by ปริญญา จรูญโรจน์, ม.ล.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนและพัฒนาชนบท) -- มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549. Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: Call number: ว JS 7153.4.A2 ป458ก 2549 (2).
ผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการของรัฐ และปัจจัยเอื้ออำนวยที่มีผลต่อการคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สุนทรี เนียมณรงค์.

by สุนทรี เนียมณรงค์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2552Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาการบริหาร) -- มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2552. Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: Call number: ว JS 7153.3 .A6C6 ส814ผ 2552 (1).
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) / ลดาวัลย์ แก้วสีนวล.

by ลดาวัลย์ แก้วสีนวล.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2552Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (การจัดการการสื่อสารดุษฎีบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2552. Other title: การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) .Availability: Items available for loan: Call number: ว P 94.65.T5 ล118ก 2552 (2).
ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน ศึกษากรณี : กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี / วิเชียร บุราณรักษ์.

by วิเชียร บุราณรักษ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548. Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: Call number: ว JA 75.8 ว559ข 2548 (1).
"กาแฟชนเผ่า" การกลายเป็นผู้ประกอบการของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ กรณีศึกษา : บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / ปิยนาถ สรรพา.

by ปิยนาถ สรรพา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560Availability: Items available for loan: Call number: ว HD 9199 .T53.C5 ป619ก 2560 (1).
เส้นทางสู่นักฟุตบอลอาชีพของเยาวชนต่างจังหวัด / พงศกร สงวนศักดิ์.

by พงศกร สงวนศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว GV 943 พ112ส 2561 (1).
ผู้หญิงกับพื้นที่ใหม่ในสนามฟุตบอลไทย : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพริ้ตตี้สาวสโมสรและกลุ่มแฟนบอลหญิง / ปลายฟ้า นามไพร.

by ปลายฟ้า นามไพร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว GV 943.9.F35 ป485ผ 2561 (1).
มาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การพัฒนาเกณฑ์ชี้วัด ข้อมูลเชิงประจักษ์ และนัยเชิงนโยบาย / คณะนักวิจัย วีระศักดิ์ เครือเทพ ... [และคนอื่น ๆ].

by วีระศักดิ์ เครือเทพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560Availability: Items available for loan: Call number: ว JS 7153.3 .A6P82 ว849ม 2560 (1).
ภาพสะท้อนของสังคมเร่งพัฒนา(ชนบท) / สิทธิกร ขาวสะอาด.

by สิทธิกร ขาวสะอาด.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559Availability: Items available for loan: Call number: ว NB 1023 ส721ภ 2559 (1).
รายงานวิจัยประเมินผล : โครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครองทางสังคม / ผู้เขียน สุพจน์ เด่นดวง, นาถฤดี เด่นดวง.

by สุพจน์ เด่นดวง | นาถฤดี เด่นดวง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิรักษ์ไทย, 2558Availability: Items available for loan: Call number: ว HD 8700.55 ส826ร 2558 (2).
"เรื่องหมาที่ไม่หมาหมา": พหุภววิทยาในวัฒนธรรมสัตว์เลี้ยงของสังคมไทยสมัยใหม่ / พนา กันธา.

by พนา กันธา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว SF 426 พ197ร 2561 (1).
การพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา / พัฑรา พนมมิตร.

by พัฑรา พนมมิตร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560Availability: Items available for loan: Call number: ว TS 1765 พ524ก 2560 (1).
รูปแบบการพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรีย์ของครอบครัวไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน / โดย นภาภรณ์ บัวแก้ว.

by นภาภรณ์ บัวแก้ว.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560Availability: Items available for loan: Call number: ว SB 324.55 น198ร 2560 (1).
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาประเทศไทย / อธิพัฒน์ สินทรโก.

by อธิพัฒน์ สินทรโก.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562. Availability: Items available for loan: Call number: ว JS 7153.3.A2 อ147ก 2562 (2).
การศึกษาอิทธิพลของการถ่ายทอดทางการเมืองจากครอบครัว สถาบันการศึกษา ที่ทำงานและสื่อมวลชน ที่ส่งผลต่อความโน้มเอียงทางการเมือง ความผูกพันต่อพรรคการเมือง และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพนักงานรัฐวิสาหกิจ / กมลวรรณ คารมปราชญ์.

by กมลวรรณ คารมปราชญ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550. Availability: Items available for loan: Call number: ว JQ 1745.A55 .P37 ก137ก 2550 (1).
การศึกษาลักษณ์ทางภาษา และรูปแบบของคำให้การจริงและคำให้การเท็จในภาษาไทย / ภัทณิดา โสดาบัน.

by ภัทณิดา โสดาบัน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560Availability: Items available for loan: Call number: ว PL 4157 ภ352ก 2560 (1).
ตัวแสดงและปัจจัยทางการเมืองในการนำนโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกไปปฏิบัติ ตามแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษา : ศึกษากรณีระดับอุดมศึกษา / ภูมิพัฒน์ ศรีวชิรพัฒน์.

by ภูมิพัฒน์ ศรีวชิรพัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2561Dissertation note: ปริญญานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ, 2561. Availability: Items available for loan: Call number: ว LB 2331.65.T5 ภ672ต 2561 (2).
การจัดการพื้นที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์วัดม่อนพระยาแช่ให้เป็นสถานที่แสวงบุญและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / สถาพร เก่งพานิช.

by สถาพร เก่งพานิช.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว DS 589.L3 ส182ก 2561 (1).
ญี่ปุ่นกับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ : นโยบาย กลไก และตัวแสดง / ศิริพร วัชชวัลคุ.

by ศิริพร วัชชวัลคุ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานโครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น, 2562Other title: Japan and Disaster Relief : Policy, Mechanism, and Actors..Availability: Items available for loan: Call number: ว HV 555.J3 ศ463ญ 2562 (1).
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำปิง = Participation in water resources management in Ping River Basin / สัจจา บรรจงศิริ, บำเพ็ญ เขียวหวาน, ปาลีรัตน์ การดี.

by สัจจา บรรจงศิริ | บำเพ็ญ เขียวหวาน | ปาลีรัตน์ การดี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Availability: Items available for loan: Call number: ว TD 313.T48 ส549ก 2562 (1).
การจัดการด้านอุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวอินทรีย์ = Supply side management to increase productivity and value added of organic rice / โดย อภิญญา วนเศรษฐ, พอพันธ์ อุยยานนท์, นารีรัตน์ สีระสาร.

by อภิญญา วนเศรษฐ | พอพันธ์ อุยยานนท์ | นารีรัตน์ สีระสาร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Availability: Items available for loan: Call number: ว SB 191.R5 อ253ก 2562 (1).
ผลการปฏิบัติงานโดยรวมของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล / วาสนา จาตุรัตน์.

by วาสนา จาตุรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์))--มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552. Availability: Items available for loan: Call number: ว JS 7153.3.A8 ว491ผ 2552 (1). Items available for reference: In Process (1).
การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน 14 จังหวัด ของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ | สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | องค์การยูนิเชฟ ประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560Availability: Items available for loan: Call number: ว HQ 759 ส184ก 2560 (1).
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย / อนุชา ภูริพันธ์ุภิญโญ.

by อนุชา ภูริพันธ์ุภิญโญ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว HD 1491.T5 อ187ก 2561 (1).
คุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการสารธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาจากมุมมองนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ / ลักษณา ศิริวรรณ.

by ลักษณา ศิริวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Availability: Items available for loan: Call number: ว TK 5105.88813 ล226ค 2562 (1).
ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่าง ๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2560 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2560 / สถาบันพระปกเกล้า ; โดย ถวิลวดี บุรีกุล, รัชวดี แสงมหะหมัด, วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร.

by สถาบันพระปกเกล้า | ถวิลวดี บุรีกุล | รัชวดี แสงมหะหมัด | วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว JQ 1746.Z13P82 พ343ค 2561 (1). Items available for reference: CatalogingCall number: ว JQ 1746.Z13P82 พ343ค 2561 (1).
การศึกษาโอกาสและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ในกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) / รุธิร์ พนมยงค์, ศิริรัตน์ อยู่นาค, นัทธอร ทองน้ำเพ็ญ, กวิล กฤษเจริญ, ณธกฤต สิรประกอบกิจ.

by รุธิร์ พนมยงค์.

Edition: พิมพครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2562Availability: Items available for loan: Call number: ว HF 1417.5 ร663ก 2562 (2). Items available for reference: CatalogingCall number: ว HF 1417.5 ร663ก 2562 (1).
นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ / สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์.

by สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว JQ 1745.A55 .P64U83 ส831น 2561 (2).
นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุดรธานี / คะนอง พิลุน.

by คะนอง พิลุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว JQ 1745.A55 .P64U31 ค231น 2561 (2).
นักการเมืองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / สุชาดา วัฒนา.

by สุชาดา วัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว JQ 1745.A55 .P64Pr31 ส759น 2561 (2).
แบบจำลองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย : หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย / พิทักษ์ ศรีสุขใส.

by พิทักษ์ ศรีสุขใส.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว HG 6024.A3 พ673บ 2561 (1).
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน / สัจจา บรรจงศิริ, บำเพ็ญ เขียวหวาน, สุธิดา มณีอเนกคุณ, ปาลีรัตน์ การดี.

by สัจจา บรรจงศิริ | บำเพ็ญ เขียวหวาน | สุธิดา มณีอเนกคุณ | ปาลีรัตน์ การดี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว HC 445.Z65 ส549น 2560 (1).
แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม / โดย พอพันธ์ อุยยานนท์, อภิญญา วนเศรษฐ, รัชนี โตอาจ, วสุ สุวรรณวิหค.

by พอพันธ์ อุยยานนท์ | อภิญญา วนเศรษฐ | รัชนี โตอาจ | วสุ สุวรรณวิหค.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Availability: Items available for loan: Call number: ว G 156.5.E26 พ488น 2562 (1).
โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบสภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย / สมพงษ์ จิตระดับ.

by สมพงษ์ จิตระดับ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2553Availability: Items available for loan: Call number: ว HS 3260.T5 ส263ค 2553 (1).
บทบาทรัฐสภาในการพัฒนากลไก ระเบียบ กฎหมายที่เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / เฉลิมศักดิ์ บุญนำ.

by เฉลิมศักดิ์ บุญนำ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: Call number: ว G 156.5.H47 ฉ433บ 2560 (2).
การประหยัดจากขนาดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิเคราะห์ศักยภาพการควบรวมท้องถิ่นขนาดเล็ก / โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์...[และคนอื่น ๆ].

by ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ | สุมาลี สันติพลวุฒิ | พิชิต รัชตพิบุลภพ | สุวิมล เฮงพัฒนา | ธิติมา พลับพลึง | กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ์ | ดารุณี พุ่มแก้ว | สมบัติ เทสกุล | พัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล | ประจักษ์ เขียนนอก.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว JS 7153.3 .A3 ด554ก 2561 (1).
เกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์เพื่อความมั่นคงทางรายได้ของเกษตรกรรายย่อย / อภิญญา วนเศรษฐ.

by อภิญญา วนเศรษฐ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว HD 2080.55 อ253ก 2559 (1).
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียความจริงเสมือนสำหรับการนวดไทยเพื่อบำบัดโรค / อภิญญา สนกนก, สุชาติิ แสนพิช.

by อภิญญา สนกนก | สุชาติิ แสนพิช.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Availability: Items available for loan: Call number: ว LB 1044.9.M84 อ253ก 2561 (1).
การสร้างชุมชนาธิปไตยภายใต้บริบทองค์กรชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาองค์กรชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วรวลัญช์ โรจนพล, จุมพล หนิมพานิช.

by วรวลัญช์ โรจนพล | จุมพล หนิมพานิช.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Availability: Items available for loan: Call number: ว HN 700.55 .Z9C6 ว276ก 2562 (1).
สิทธิชุมชนในการเคลื่อนไหวเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดิน ป่า และน้ำที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง 2531-2553 / วรวลัญช์ โรจนพล, จุมพล หนิมพานิช.

by วรวลัญช์ โรจนพล.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Availability: Items available for loan: Call number: ว JC 599.T5N67 ว275ส 2556 (1).
พันธบัตรเพื่อสังคม : นวัตกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน / คณะผู้วิจัย อุปมา ใจหงษ์, นครินทร์ พร้อมพัฒน์, อัจฉรา อาธารมาศ, สุทธวดี เริ่มคิดการ, สิทธานต์ เสถียรพัฒนากูล, พงศกร แก้วเหล็ก, รักชาติ วัชรานนท์, พุทธิพงศ์ กันนา.

by อุปมา ใจหงษ์ | นครินทร์ พร้อมพัฒน์ | อัจฉรา อาธารมาศ | สุทธวดี เริ่มคิดการ | สิทธานต์ เสถียรพัฒนากูล | พงศกร แก้วเหล็ก | รักชาติ วัชรานนท์ | พุทธิพงศ์ กันนา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง, 2562Availability: Items available for loan: Call number: ว HG 4651 อ841พ 2562 (2).
ละครซ้อนละครในละครเรื่องปริยทรรศิกาและพาลรามายณะ / สิทธิเชศวร์ เจนเรื่อย.

by สิทธิเชศวร์ เจนเรื่อย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว PN 1692 ส722ล 2561 (1).
การศึกษาคุณลักษณะที่ว่างของตรอกบริเวณชุมชนตรอกศิลป์-ตรอกตึกดิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร / วิสุทธิ์ นุชนาบี.

by วิสุทธิ์ นุชนาบี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว NA 9053.S7 ว794ก 2561 (1).
ผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อยาในโรงพยาบาลภาครัฐภายใต้กลไกการควบคุมราคาในการจัดซื้อด้วยราคากลางยา = The Results of medicine procurement in public sector hospital under pricing system controlled mechanism /n โดย หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล, กุลธิดา ปัญยะ.

by หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล | กุลธิดา ปัญยะ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562Availability: Items available for loan: Call number: ว RA 975.5.P5 ห135ผ 2562 (1).
การจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลเพื่อความมั่นคงของประเทศไทย / จิรศักดิ์ บางท่าไม้.

by จิรศักดิ์ บางท่าไม้.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา 2562Availability: Items available for loan: Call number: ว HD 6300 จ513ก 2562 (1).
สารัตถะและความสำคัญของศาสตร์แห่งอัญมณีอินเดียโบราณ / อรุณวรรณ คงมีผล.

by อรุณวรรณ คงมีผล.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว PK 4211 อ416ส 2561 (1).
กระบวนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาภายใต้เครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / ยุทธนา กาเด็ม.

by ยุทธนา กาเด็ม.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว LB 3605 ย355ก 2561 (1).
การศึกษาการจัดการงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงานกรมการข้าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 / อุมาพร บึงมุม.

by อุมาพร บึงมุม | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักงบประมาณของรัฐสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่้ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: รายงานวิชาการสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 11/2562.Availability: Items available for loan: Call number: ว HJ 2162.55.Z7R4 อ846ก 2562 (2).
ภาวะเศรษฐกิจมหภาคและประมาณการรายได้ของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / ณรงค์ชัย ฐิตินันท์พงศ์.

by ณรงค์ชัย ฐิตินันท์พงศ์ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักงบประมาณของรัฐสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: รายงานการวิเคราะห์ของสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 6/2562..Availability: Items available for loan: Call number: ว HC 79.I5 ณ217ก 2562 (2).
แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคมสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ / ชูเกียรติ รักบำเหน็จ.

by ชูเกียรติ รักบำเหน็จ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักงบประมาณของรัฐสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: รายงานวิชาการสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 5/2562..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: Call number: ว HJ 2162.55.Z7O4 ช642น 2562 (2).
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการงบประมาณ / สำนักงบประมาณของรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักงบประมาณของรัฐสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: รายงานวิชาการสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 2/2562.Availability: Items available for loan: Call number: ว HJ 2162.55.Z7 ส226ก 2562 (2).
แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ / วีรวัฒน์ พิลากุล.

by วีรวัฒน์ พิลากุล | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักงบประมาณของรัฐสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: รายงานวิชาการสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 8/2562.Availability: Items available for loan: Call number: ว HE 192.55.T5 ว836น 2562 (2).
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปิยรัตน์ เต็มญารศิลป์.

by ปิยรัตน์ เต็มญารศิลป์ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักงบประมาณของรัฐสภา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: รายงานวิชาการสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 12/2562.Availability: Items available for loan: Call number: ว LB 2339.T5 ป622ก 2562 (2).
การประเมินอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2559 / ณรงค์ชัย ฐิตินันท์พงศ์.

by ณรงค์ชัย ฐิตินันท์พงศ์ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักงบประมาณของรัฐสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: รายงานวิชาการสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 1/2562..Availability: Items available for loan: Call number: ว HC 79.P6 ณ217ก 2561 (2).
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายของประเทศ / จุไรลักษณ์ เอี้ยวพันธ์.

by จุไรลักษณ์ เอี้ยวพันธ์ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักงบประมาณของรัฐสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: รายงานวิชาการสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 10/2562.Availability: Items available for loan: Call number: ว HJ 2162.55 จ653ก 2562 (2).
แนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดนนทบุรี / จินดา ขลิบทอง, ณรัฐ รัตนเจริญ, เจนณรงค์ เทียนสว่าง, เพชร ทวีวงษ์.

by จินดา ขลิบทอง | ณรัฐ รัตนเจริญ | เจนณรงค์ เทียนสว่าง | เพชร ทวีวงษ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559Availability: Items available for loan: Call number: ว G 156.5.A3 จ468น 2558 (1).
การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทด้วยการศึกษาทางไกล / สุมาลี สังข์ศรี.

by สุมาลี สังข์ศรี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว LC 5257.T5 ส842ก 2563 (1).
ปฏิกิริยาของรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อการเคลื่อนไหวตามแนวความคิดประชาธิปไตยและสังคมนิยมก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 / สุวดี เจริญพงศ์.

by สุวดี เจริญพงศ์ | จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย. แผนกวิชาประวัติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2520Availability: Items available for loan: Call number: ว DS 584 ส868ป 2520 (1).
การดำเนินการปฏิรูปการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อศึกษามูลค่าเพิ่มทางการศึกษา ความยั่งยืนของผลการปฏิรูป และผลกระทบของการปฏิรูปต่อมูลค่าเพิ่มทางการศึกษาและพัฒนาการของคุณภาพการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา = A data driven science education reform implementation to investigate and educational value-added outcomes, project sustainability, and its impact on educational value-added outcome and growth of secondary school science quality / สังวรณ์ งัดกระโทก.

by สังวรณ์ งัดกระโทก.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: A data driven science education reform implementation to investigate and educational value-added outcomes, project sustainability, and its impact on educational value-added outcome and growth of secondary school science quality..Availability: Items available for loan: Call number: ว Q 181.3 ส538ก 2562 (1).
การพัฒนาต้นแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม, กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์.

by เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว LB 1060 ข637ก 2561 (1).
วาทกรรมการพัฒนาทุนทางสังคม : ความยั่งยืนของชุมชนที่เข้มแข็ง = Social capital discourse: sustainability of strong communities / วรวลัญช์ โรจนพล, จุมพล หนิมพานิช.

by วรวลัญช์ โรจนพล | จุมพล หนิมพานิช.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว HM 708 ว276ว 2560 (1).
การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ : การปรับใช้ประสบการณ์ของประเทศเยอรมนีในประเทศไทย : รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง / ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์.

by ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2563Other title: การปฏิรูปอุดมศึกษาไทยตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ - การปรับใช้ประสบการณ์ของประเทศเยอรมนีในประเทศไทย.Availability: Items available for loan: Call number: ว LA 1223 ต237ก 2563 (3). Items available for reference: CatalogingCall number: ว LA 1223 ต237ก 2563 (1).
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม : ศึกษากรณีของการปฏิรูปและการจัดการที่ดินในรูปแบบของโฉนดชุมชนในประเทศไทย / ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข.

by ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว HD 1333.T5 ช432ข 2560 (1).
ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่าง ๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2562 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2562 / สถาบันพระปกเกล้า ; ที่ปรึกษา ถวิลวดี บุรีกุล ; คณะผู้จัดทำ รัชวดี แสงมหะหมัด, วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร.

by สถาบันพระปกเกล้า | ถวิลวดี บุรีกุล | รัชวดี แสงมหะหมัด | วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว JQ 1746.Z15P82 พ343ค 2563 (2).
โครงการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการบริหารจัดการสิทธิในการใช้งานวงโคจรดาวเทียมและการใช้งานคลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้องสำหรับจัดทำข้อเสนอแนะการบริหารจัดการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ภูมินทร์ บุตรอินทร์.

by ภูมินทร์ บุตรอินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว HE 9721.T5 ภ668ค 2563 (3). Items available for reference: CatalogingCall number: ว HE 9721.T5 ภ668ค 2563 (1).
ผู้หญิงไทยกับการเลือกตั้ง : โอกาสสู่ความเสมอภาค / ถวิลวดี บุรีกุล และรัชวดี แสงมหะหมัด.

by ถวิลวดี บุรีกุล | รัชวดี แสงมหะหมัด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว HQ 1236.5 ถ282ผ 2563 (2).
ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : มีชัย วีระไวทยะ ผู้นำการพัฒนาประชากรและชุมชนสากล / ผู้เขียน, พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม, กตัญญู แก้วหานาม.

by พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม | กตัญญู แก้วหานาม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว HD 57.7 พ718ผ 2563 (2).
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : กรณีศึกษาการใช้แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนไทยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน / ถวิลวดี บุรีกุล, นิตยา โพธิ์นอก, เลิศพร อุดมพงษ์.

by ถวิลวดี บุรีกุล | นิตยา โพธิ์นอก | เลิศพร อุดมพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว HE 5614.5.T5 ถ282ก 2563 (2).
ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : กฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้สร้างความมั่นคงของมนุษย์ / ผู้เขียน, ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี.

by ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว HD 57.7 ก282ผ 2563 (2).
ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : แมนเดลา ผู้ปลดแอกแอฟริกาใต้ / ผู้เขียน, ณัชชาภัทร อมรกุล.

by ณัชชาภัทร อมรกุล.

Edition: พิมพ์ครั้ังที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว HD 57.7 ณ259ผ 2563 (2).
ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : หมอสงวน ผู้วางรากฐานระบบสุขภาพถ้วนหน้าของไทย / ผู้เขียน, ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์.

by ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว HD 57.7 ศ734ผ 2563 (2).
การประหยัดจากขนาดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิเคราะห์ศักยภาพการควบรวมท้องถิ่นขนาดเล็ก / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และคณะ.

by ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว JS 7153.3.A3 ด554ก 2563 (1).
ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : พี่ตูน กับก้าวที่กล้าของเขา / ผู้เขียน, ปรีชญาณ์ นักฟ้อน.

by ปรีชญาณ์ นักฟ้อน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว HD 57.7 ป466ผ 2563 (2).
ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : ลุงเนวิน ผู้พลิกโฉมบุรีรัมย์ด้วยกีฬา / ผู้เขียน, ปุรวิชญ์ วัฒนสุข.

by ปุรวิชญ์ วัฒนสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว HD 57.7 ป672ผ 2563 (2).
การศึกษาพฤติกรรมความเป็นพลเมืองสำหรับสังคมไทย / ถวิลวดี บุรีกุล, ทศพล สมพงษ์, สมเกียรติ นากระโทก.

by ถวิลวดี บุรีกุล | ทศพล สมพงษ์ | สมเกียรติ นากระโทก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว JF 801 ถ282ก 2563 (2).
บทบาทของรัฐบาลในสายตาประชาชน = Public Perspectives on Roles of Government / ถวิลวดี บุรีกุล, รัชวดี แสงมหะหมัด, วลัยพร ล้ออัศจรรย์, และสุพรรณิการ์ เติมมี.

by ถวิลวดี บุรีกุล | รัชวดี แสงมหะหมัด | วลัยพร ล้ออัศจรรย์ | สุพรรณิการ์ เติมมี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563Other title: Public Perspectives on Roles of Government..Availability: Items available for loan: Call number: ว JQ 1745.A55P47 ถ282บ 2563 (2).
การบรรเทาอุปสรรคทางกฎหมายภาษีที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตแบบสมัครใจในประเทศไทย / กฤษรัตน์ ศรีสว่าง.

by กฤษรัตน์ ศรีสว่าง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2564Availability: Items available for loan: Call number: ว HJ 5316 ก284ก 2564 (1).
สมรรถนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง / วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล ปิยะนุช เงินคล้าย และวงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี.

by วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล | ปิยะนุช เงินคล้าย | วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2564Availability: Items available for loan: Call number: ว LB 2333 ว815ส 2564 (1).
ความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : ศึกษากรณีพรรคการเมืองไทยภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 / ไชยันต์ ไชยพร, สติธร ธนานิธิโชติ และบุหลันฉาย อุดมอริยทรัพย์.

by ไชยันต์ ไชยพร | สติธร ธนานิธิโชติ | บุหลันฉาย อุดมอริยทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว KD 105.3 ช941ค 2563 (2).
ปัญหาขอบเขตการให้ความคุ้มกันสมาชิกรัฐสภา / ศตพล วรปัญญาตระกูล.

by ศตพล วรปัญญาตระกูล.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Availability: Items available for loan: Call number: ว KD 211.3 ศ119ป 2557 (1).
ประสิทธิผลขององค์การฝ่ายนิติบัญญัติ : กรณีสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด / เอกพร รักความสุข.

by เอกพร รักความสุข.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557Availability: Items available for loan: Call number: ว KD 218 อ878ป 2557 (1).
ระบบและกลไกการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย / โดย ปัทมา สูบกำปัง.

by ปัทมา สูบกำปัง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: ว KD 51 ป533ร 2562 (2). Items available for reference: CatalogingCall number: ว KD 51 ป533ร 2562 (1).
การบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน / วสันต์ ชมภูศรี.

by วสันต์ ชมภูศรี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559Availability: Items available for loan: Call number: ว KG 10 ว358ก 2559 (1).
การศึกษาผลกระทบของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีต่อรูปแบบและวิธีการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / เจริญพงษ์ ศุภธีระธาดา.

by เจริญพงษ์ ศุภธีระธาดา | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักงบประมาณของรัฐสภา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: รายงานวิชาการสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 9/2562.Availability: Items available for loan: Call number: ว KH 42 จ736ก 2562 (2).
รายงานการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / สำนักงบประมาณของรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักงบประมาณของรัฐสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: รายงานการวิเคราะห์ของสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 5/2562.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: Call number: ว KH 42 ส226ร 2562 (2).
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ บริเวณเขตสูบบุหรี่ / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

by ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Tha Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว KP 99 ฉ236ข 2561 (2).
ประเภท/ชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ที่เป็นเขตปลอดควันบุหรี่ / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

by ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Tha Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว KP 99 ฉ236ป 2561 (2).
ส่วนประกอบและสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

by ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว KP 99 ฉ236ส 2561 (2).
หลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับขนาด สี สัญลักษณ์ ฉลาก ลักษณะ การแสดงเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ รูปภาพ และข้อความสำหรับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

by ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว KP 99 ฉ236ห 2561 (2).
หลักเกณฑ์ วิธีการแสดงรายชื่อและราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแสดงการเป็นสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ หลักเกณฑ์ วิธีการ การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

by ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว KP 99 ฉ236ห 2561 (2).
มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของรัฐและการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูล / คณะผู้วิจัย ธนาชัย สุนทรอนันตชัย, ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช และ กษมา สุขนิวัฒน์ชัย.

by ธนาชัย สุนทรอนันตชัย | ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช | กษมา สุขนิวัฒน์ชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว KR 33 ธ243ม 2561 (2). Items available for reference: CatalogingCall number: ว KR 33 ธ243ม 2561 (1).
เพศวิถีในคำพิพากษา / สมชาย ปรีชาศิลปกุล.

by สมชาย ปรีชาศิลปกุล.

Edition: พิมพ์ครัั้งที่ 2Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554Availability: Items available for loan: Call number: ว KS 15.4 ส239พ 2554 (1).
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th