National Assembly Library of Thailand

หมวดหนังสือวิจัย วิทยานิพน์

This list contains 106 titles

| Select titles to:
สิทธิของประชาชนและชุมชนในการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 51 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 45 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ; สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว KD 62 ศ365ส 2563 (1).
อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระทำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ; มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว KD 62 ศ365อ 2563 (1).
ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้ (Sustainable Democracy) / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ; สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว KD 61 ศ365ศ 2563 (1).
การเมืองภาคประชาชน/การเมืองภาคพลเมือง : ทางออกของการเมืองไทย / จุมพล หนิมพานิช, สุรวงศ์ วรรณปักษ์ และคณะ People's Politics : The Way Thai Politics.

by จุมพล หนิมพานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: ว JQ 1749.A15 จ638ก 2562 (2). Items available for reference: CatalogingCall number: ว JQ 1749.A15 จ638ก 2562 (1).
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม่ : การพัฒนาสถาบันการเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญโคลัมเบีย ตุรกี มอลโดวา และบทเรียนสำหรับประเทศไทย / ระวี หวังสัจจะโชค.

by วีระ หวังสัจจะโชค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: ว JQ 1749.A15 ว842ก 2562 (2).
แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม / โดย พอพันธ์ อุยยานนท์, อภิญญา วนเศรษฐ, รัชนี โตอาจ, วสุ สุวรรณวิหค.

by พอพันธ์ อุยยานนท์ | อภิญญา วนเศรษฐ | รัชนี โตอาจ | วสุ สุวรรณวิหค.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Availability: Items available for loan: Call number: ว G 156.5.E26 พ488น 2562 (1).
"กาแฟชนเผ่า" การกลายเป็นผู้ประกอบการของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ กรณีศึกษา : บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / ปิยนาถ สรรพา.

by ปิยนาถ สรรพา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560Availability: Items available for loan: Call number: ว HD 9199 .T53.C5 ป619ก 2560 (1).
โครงการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการบริหารจัดการสิทธิในการใช้งานวงโคจรดาวเทียมและการใช้งานคลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้องสำหรับจัดทำข้อเสนอแนะการบริหารจัดการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ภูมินทร์ บุตรอินทร์.

by ภูมินทร์ บุตรอินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว HE 9721.T5 ภ668ค 2563 (3).
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาประเทศไทย / อธิพัฒน์ สินทรโก.

by อธิพัฒน์ สินทรโก.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562. Availability: Items available for loan: Call number: ว JS 7153.3.A2 อ147ก 2562 (2).
การประหยัดจากขนาดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิเคราะห์ศักยภาพการควบรวมท้องถิ่นขนาดเล็ก / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และคณะ.

by ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว JS 7153.3.A3 ด554ก 2563 (1).
การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs): กรณีศึกษากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) / พิริยะ ผลพิรุฬห์, ศาสตรา สุดสวาสดิ์, เทิดชาย ช่วยบำรุง, ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ, พูเพ็ด เกี้ยวพิลาวง, ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์, ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, อาลัย พนวิซัย.

by พิริยะ ผลพิรุฬห์ | ศาสตรา สุดสวาสดิ์ | เทิดชาย ช่วยบำรุง | ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ | พูเพ็ด เกี้ยวพิลาวง | ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ | ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา | อาลัย พนวิซัย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว HF 1416.6.A785 พ733ก 2561 (1).
ผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อยาในโรงพยาบาลภาครัฐภายใต้กลไกการควบคุมราคาในการจัดซื้อด้วยราคากลางยา = The Results of medicine procurement in public sector hospital under pricing system controlled mechanism /n โดย หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล, กุลธิดา ปัญยะ.

by หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล | กุลธิดา ปัญยะ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562Availability: Items available for loan: Call number: ว RA 975.5.P5 ห135ผ 2562 (1).
ผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการของรัฐ และปัจจัยเอื้ออำนวยที่มีผลต่อการคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สุนทรี เนียมณรงค์.

by สุนทรี เนียมณรงค์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2552Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาการบริหาร) -- มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2552. Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: Call number: ว JS 7153.3 .A6C6 ส814ผ 2552 (1).
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ปิยรัตน์ เต็มญารศิลป์.

by ปิยรัตน์ เต็มญารศิลป์ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักงบประมาณของรัฐสภา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: รายงานวิชาการสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 12/2562.Availability: Items available for loan: Call number: ว LB 2339.T5 ป622ก 2562 (2).
โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบสภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย / สมพงษ์ จิตระดับ.

by สมพงษ์ จิตระดับ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2553Availability: Items available for loan: Call number: ว HS 3260.T5 ส263ค 2553 (1).
เส้นทางสู่นักฟุตบอลอาชีพของเยาวชนต่างจังหวัด / พงศกร สงวนศักดิ์.

by พงศกร สงวนศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว GV 943 พ112ส 2561 (1).
ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : แมนเดลา ผู้ปลดแอกแอฟริกาใต้ / ผู้เขียน, ณัชชาภัทร อมรกุล.

by ณัชชาภัทร อมรกุล.

Edition: พิมพ์ครั้ังที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว HD 57.7 ณ259ผ 2563 (2).
การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทยเพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ / ศุภัช ศุภชลาศัย, สุธรรม อยู่ในธรรม, ชนินทร์ มีโภคี, ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน, วีณา อนุสรณ์เสนา, ณัฐริกา แซน, ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ.

by ศุภัช ศุภชลาศัย | สุธรรม อยู่ในธรรม | ชนินทร์ มีโภคี | ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน | วีณา อนุสรณ์เสนา | ณัฐริกา แซน | ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว HF 1379 ศ735ก 2561 (1).
การจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลเพื่อความมั่นคงของประเทศไทย / จิรศักดิ์ บางท่าไม้.

by จิรศักดิ์ บางท่าไม้.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา 2562Availability: Items available for loan: Call number: ว HD 6300 จ513ก 2562 (1).
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) / ลดาวัลย์ แก้วสีนวล.

by ลดาวัลย์ แก้วสีนวล.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2552Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (การจัดการการสื่อสารดุษฎีบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2552. Other title: การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) .Availability: Items available for loan: Call number: ว P 94.65.T5 ล118ก 2552 (2).
บทบาทรัฐสภาในการพัฒนากลไก ระเบียบ กฎหมายที่เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / เฉลิมศักดิ์ บุญนำ.

by เฉลิมศักดิ์ บุญนำ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: Call number: ว G 156.5.H47 ฉ433บ 2560 (2).
ผู้หญิงกับพื้นที่ใหม่ในสนามฟุตบอลไทย : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพริ้ตตี้สาวสโมสรและกลุ่มแฟนบอลหญิง / ปลายฟ้า นามไพร.

by ปลายฟ้า นามไพร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว GV 943.9.F35 ป485ผ 2561 (1).
ตัวแสดงและปัจจัยทางการเมืองในการนำนโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกไปปฏิบัติ ตามแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษา : ศึกษากรณีระดับอุดมศึกษา / ภูมิพัฒน์ ศรีวชิรพัฒน์.

by ภูมิพัฒน์ ศรีวชิรพัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2561Dissertation note: ปริญญานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ, 2561. Availability: Items available for loan: Call number: ว LB 2331.65.T5 ภ672ต 2561 (2).
ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : หมอสงวน ผู้วางรากฐานระบบสุขภาพถ้วนหน้าของไทย / ผู้เขียน, ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์.

by ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563Availability: Items available for loan: Call number: ว HD 57.7 ศ734ผ 2563 (2).
สาธารณสุขมูลฐาน: พื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง / กฤตยา อาชวนิจกุล...[และคนอื่นๆ].

by กฤตยา อาชวนิจกุล | กุลภา วจนสาระ | นภาภรณ์ หะวานนท์ | โอปอล์ ประภาวดี | ศรินธร รัตน์เจริญขจร | เบญจมาศ รอดภัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ว HV 8738 ก276ส 2561 (1).
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th