National Assembly Library of Thailand

Refine your search

Your search returned 36 results.

Not what you expected? Check for suggestions
Sort
Results
ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 พ.ศ. 2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ / กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 3 สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ม.ป.ป
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: KF 409.1 ว872ค, ...

ทำเนียบสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พุทธศักราช 2549
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550
Availability: Items available for reference: National Assembly Library of Thailand: Not for loan (1)Call number: อ AD 290.1 ว872ท 2550.

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2549
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: KD 224 ว872บ 2549, ...

พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2559
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: KH 43.1 ว872พ 2559, ...

พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2558
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: KN 304 ว872พ 2558, ...

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2558
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: KE 75.1 ว872พ 2558, ...

พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2559
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: KG 13.1 ว872พ 2559, ...

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ก.ป. 206/2560) / สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2560
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: KD 105.4 ว872พ 2560, ...

พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2558
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: KQ 132 ว872พ 2558, ...

Pages
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th