National Assembly Library of Thailand

Refine your search

Your search returned 54 results.

Not what you expected? Check for suggestions
Sort
Results
100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: KC 42 ธ361ร 2554.

กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ / ชาญชัย แสวงศักดิ์. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: KD 5 ช486ก 2559, ...

กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ / ชาญชัย แสวงศักดิ์. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: KD 5 ช486ก 2557.

กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ / ชาญชัย แสวงศักดิ์. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม
Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: KD 5 ช486ก 2560. Not available: National Assembly Library of Thailand: Checked out (1).

กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ / ชาญชัย แสวงศักดิ์. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขเพิ่มเติม
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559
Other title:
  • กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: KD 5 ช486ก 2559 , ...

กฎหมายรัฐสภา : Parliamentary law by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: KD 210 ม152ก 2543.

กระบวนการทำงานของระบบรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: วิญญูชน, 2541
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: KD 211.2 ค132ก 2541.

กระบวนการทำงานของระบบรัฐสภาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : สภาร่างรัฐธรรมนูญ, 2540
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (3)Call number: KD 22 ค132ก 2540, ...

การควบคุมและตรวจสอบองค์กรอิสระโดยวุฒิสภา by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว KD241.1 ณ212ก 2549.

การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน = Library of Congress classification system / ระเบียบ สุภวิรี by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: นครปฐม : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: Z 696.U4 ร235ก 2548 .

การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification System) / โดย ระเบียบ สุภวิรี. by
Publisher: นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2559
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: Z 696.U4 ร235ก 2559.

การนำระบบอิมพิชเมนต์มาใช้ในประเทศไทย เล่ม 1 / กานดา สิริฤทธิภักดี by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
Other title:
  • Introduction of impeachment system in Thailand
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ว KE143.4 ก432ก 2538 ล.1.

การบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศของรัฐสภา / ธีรวุฒิ วงษ์วิจิตร. by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2565
Other title:
  • ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: ELR 159/1 2565.

การปฏิรูประบบคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร / อภิงค์ญฎา วงษานุทัศน์. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2548
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (6)Call number: ว KD255.1 อ249ก 2548, ... Not available: National Assembly Library of Thailand: Checked out (1).

การปรับปรุงระบบงานของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2543
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (6)Call number: ว KD271 พ343ก 2543, ...

การศึกษาโครงสร้างรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักภาษาต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: KD 219.C3.1 ส226ก 2554, ...

การศึกษาโครงสร้างรัฐสภาแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักภาษาต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: KD 219.M4.1 ส226ก 2554, ...

ความต้องการด้านสารสนเทศของรัฐสภาไทย [CD-COM]
Material type: Computer file Computer file; Format: electronic
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2549
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (1)Call number: CD 1452.

ความเป็นมาของการปกครองในระบบรัฐสภาและระบบรัฐสภาในประเทศไทย / โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์. by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2518
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: JF 501 ก966ค 2518, ... Items available for reference: National Assembly Library of Thailand: Not for loan (1)Call number: JF 501 ก966ค 2518.

คำให้สัมภาษณ์ของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานวุฒิสภา พ.ศ. 2539 ณ อาคารรัฐสภา 2 / สำนักงานประธานวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. by
Material type: Text Text; Format: print
Language: Thai
Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานประธานวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2539
Availability: Items available for loan: National Assembly Library of Thailand (2)Call number: DS 578.32 ม596ค 2539, ...

Pages
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th