National Assembly Library of Thailand
Local cover image
Local cover image

สรุปบทความวิจัยเพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา ปี 2565 / กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Contributor(s): Material type: TextTextPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2566.Description: 429 หน้า : ตาราง ; 29 ซมSubject(s): LOC classification:
  • ว Z 5055.T5 ส356 2566
Online resources:
Table of contents:
ด้านการเมืองการปกครองและกฎหมาย -- บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้านการแรงงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ -- ปัญหาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ศึกษาและพิเคราะห์การแยกความรับผิดทางละเมิดกรณีการปฏิบัติหน้าที่กับกรณีที่มีใช่การปฏิบัติหน้าที่ -- บทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยสิทธิที่จะถูกลืม (Right to be Forgotten) และแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -- การพัฒนาขีดความสามารถของสภาผู้แทนราษฎรในกระบนการงบประมาณของรัฐ -- ความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 -- แนวโน้มผลกระทบในการเข้ามากระทำความผิดในประเทศไทยของชาวต่างชาติที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน -- การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนการตายผิดธรรมชาติของประเทศไทยประเทศสิงคโปร์ และประเทศญี่ปุ่น -- ปัญหาการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทย -- ข้อเสนอแนะว่าด้วยการออกกฎหมายความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าสำหรับประเทศไทย -- การเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่นตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา -- การสำรวจและติดตามการดำเนินงานการปฏิรูปด้านกฎหมายของประเทศไทย -- หน้าที่และสิทธิของผู้เสียภาษีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 -- บทบาทพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีเพื่อการถ่วงดุลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา: จากปัจจุบันสู่อนาคต -- โครงการสังเคราะห์ข้อเสนอและออกแบบเชิงนโยบายการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด -- แนวทางการนำกระบวนการยุติธรรมชุมชนมาปรับใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ -- ด้านเศรษฐกิจ -- การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาสลิดและกลยุทธ์ทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสรรพสิ่ง สมุทรปราการ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกะปิคลองด่านชุมชน 3 จังหวัดสมุทรปราการ -- การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม: ศึกษากรณีการท่องเที่ยวตามรอยละคร -- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะม่วงทวายเดือนเก้า -- นโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของรัฐกับการสร้างความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ถนนนิมมานเหมินทร์ จังหวัดเขียงใหม่ -- การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน -- สภาวะสังคมและเศรษฐกิจของการทำประมงพื้นบ้าน ภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 -- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี -- การออกแบบโครงสร้างทางการบริหารแหลมฉบังเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก -- เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศกับนโยบายการควบคุมยาสูบ: กรณีศึกษาสหภาพยุโรปฝรั่งเศสและเยอรมนี -- โครงการเปรียบเทียบสมบัติบางประการของข้าวจากนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมี -- โครงการพัฒนาทุ่งช้าง สู่เมืองน่านน่าอยู่ ต้นแบบของการพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาเมือง -- การศึกษารูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการจัดการของเสียในฟาร์มโคนมและการพัฒนาที่ยั่งยืน -- การศึกษาเพื่อยกระตับระบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยสู่ความยั่งยืน -- การเงินของพรรคการเมือง (Political Finance) เปรียบเทียบต่างประเทศ -- บทบาทของการค้าชายแดนต่อการพัฒนาพื้นที่ขายแดนกรณีศึกษาจุดผ่อนปรนช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานี -- ด้านสังคม -- การตอบสนองการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร --
รายงานวิจัย เรื่อง ภาพลักษณ์และแบบแผนของพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) -- การสังเคราะห์แบบปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ -- การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ -- กระบวนการยืมนโยบายสะเต็มศึกษาไปปฏิบัติ -- ปัญหาและอุปสรรคในการเพิ่มบทบาทของภาคประซาชนและการใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาสารเสพติดในชุมชน จังหวัดหนองคาย -- บทบาทสตรีถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในจังหวัดเชียงใหม่ -- บทบาทของราชการส่วนภูมิภาคในการสนับสนุนการปรับตัวด้านวัฒนธรรม ของแรงงานข้ามชาติ: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติชาวลาว กัมพูชา และเมียนมา ในจังหวัดนครพนม -- ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของประชาชนในเขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี -- การประเมินผลรูปแบบการป้องกันการใช้สารเสพติดรายใหม่ในเยาวชน โดยความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จังหวัดนครปฐม -- การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี Udon Model COVID-19 -- การเปลี่ยนแปลงความคิดทางการเมืองในงานวรรณกรรมของนักเขียนอีสานระหว่างทศวรรษ 2530-2550 -- การปรับกระบวนการจัดซื้อหนังสือเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของห้องสมุดรัฐสภาและความสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน -- "องค์ความรู้ว่าด้วยแรงงานข้ามชาติกับสุขภาพ": ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยว่าด้วยแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย -- ด้านสังคม -- การตอบสนองการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร -- รายงานวิจัย เรื่อง ภาพลักษณ์และแบบแผนของพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) -- การสังเคราะห์แบบปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ -- การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ -- กระบวนการยืมนโยบายสะเต็มศึกษาไปปฏิบัติ -- ปัญหาและอุปสรรคในการเพิ่มบทบาทของภาคประซาชนและการใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาสารเสพติดในชุมชน จังหวัดหนองคาย -- บทบาทสตรีถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในจังหวัดเชียงใหม่ -- บทบาทของราชการส่วนภูมิภาคในการสนับสนุนการปรับตัวด้านวัฒนธรรม ของแรงงานข้ามชาติ: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติชาวลาว กัมพูชา และเมียนมา ในจังหวัดนครพนม -- ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของประชาชนในเขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี -- การประเมินผลรูปแบบการป้องกันการใช้สารเสพติดรายใหม่ในเยาวชน โดยความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จังหวัดนครปฐม -- การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี Udon Model COVID-19 -- การเปลี่ยนแปลงความคิดทางการเมืองในงานวรรณกรรมของนักเขียนอีสานระหว่างทศวรรษ 2530-2550 -- การปรับกระบวนการจัดซื้อหนังสือเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของห้องสมุดรัฐสภาและความสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน -- "องค์ความรู้ว่าด้วยแรงงานข้ามชาติกับสุขภาพ": ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยว่าด้วยแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย.
List(s) this item appears in: รายการหนังสือใหม่ เดือนเมษายน 2567
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Shelving location Call number URL Status Date due Barcode Item holds
Research/Thesis Research/Thesis National Assembly Library of Thailand Research & Theses collection Research & Theses shelves ว Z 5055.T5 ส356 2566 (Browse shelf(Opens below)) เอกสารฉบับเต็ม Available 3961222907
Total holds: 0
Collection: Research & Theses collection Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
ว HT 169.T52.B3 ผ932 2560 ล.3 แผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ : รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร / ว HT 169.T52.B3 ผ932 2560 ล.1 แผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ : รายงานการศึกษา / ว HT 169.T52.B3 ผ932 2560 ล.2 แผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ : ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา / ว Z 5055.T5 ส356 2566 สรุปบทความวิจัยเพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา ปี 2565 / ว Z 5055.T5 ส356 2567 สรุปบทความวิจัยเพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา ปี 2566 / ว HQ 743 ส848ก 2565 การเมืองเรื่อง "ครอบครัว" ในประเทศไทยจากสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ถึงยุคพัฒนา (พ.ศ.2456-2519) / ว HD 8700.55 ร914ผ แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ.2550-2554) /

ด้านการเมืองการปกครองและกฎหมาย --
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้านการแรงงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ --
ปัญหาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ศึกษาและพิเคราะห์การแยกความรับผิดทางละเมิดกรณีการปฏิบัติหน้าที่กับกรณีที่มีใช่การปฏิบัติหน้าที่ --
บทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยสิทธิที่จะถูกลืม (Right to be Forgotten) และแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง --
การพัฒนาขีดความสามารถของสภาผู้แทนราษฎรในกระบนการงบประมาณของรัฐ --
ความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 --
แนวโน้มผลกระทบในการเข้ามากระทำความผิดในประเทศไทยของชาวต่างชาติที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน --
การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนการตายผิดธรรมชาติของประเทศไทยประเทศสิงคโปร์ และประเทศญี่ปุ่น --
ปัญหาการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทย --
ข้อเสนอแนะว่าด้วยการออกกฎหมายความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าสำหรับประเทศไทย --
การเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่นตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา --
การสำรวจและติดตามการดำเนินงานการปฏิรูปด้านกฎหมายของประเทศไทย --
หน้าที่และสิทธิของผู้เสียภาษีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 --
บทบาทพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีเพื่อการถ่วงดุลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา: จากปัจจุบันสู่อนาคต --
โครงการสังเคราะห์ข้อเสนอและออกแบบเชิงนโยบายการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด --
แนวทางการนำกระบวนการยุติธรรมชุมชนมาปรับใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ --
ด้านเศรษฐกิจ --
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาสลิดและกลยุทธ์ทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสรรพสิ่ง สมุทรปราการ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกะปิคลองด่านชุมชน 3 จังหวัดสมุทรปราการ --
การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม: ศึกษากรณีการท่องเที่ยวตามรอยละคร --
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะม่วงทวายเดือนเก้า --
นโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของรัฐกับการสร้างความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ถนนนิมมานเหมินทร์ จังหวัดเขียงใหม่ --
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน --
สภาวะสังคมและเศรษฐกิจของการทำประมงพื้นบ้าน ภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 --
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี --
การออกแบบโครงสร้างทางการบริหารแหลมฉบังเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก --
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศกับนโยบายการควบคุมยาสูบ: กรณีศึกษาสหภาพยุโรปฝรั่งเศสและเยอรมนี --
โครงการเปรียบเทียบสมบัติบางประการของข้าวจากนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมี --
โครงการพัฒนาทุ่งช้าง สู่เมืองน่านน่าอยู่ ต้นแบบของการพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาเมือง --
การศึกษารูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการจัดการของเสียในฟาร์มโคนมและการพัฒนาที่ยั่งยืน --
การศึกษาเพื่อยกระตับระบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยสู่ความยั่งยืน --
การเงินของพรรคการเมือง (Political Finance) เปรียบเทียบต่างประเทศ --
บทบาทของการค้าชายแดนต่อการพัฒนาพื้นที่ขายแดนกรณีศึกษาจุดผ่อนปรนช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานี --
ด้านสังคม --
การตอบสนองการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร --

รายงานวิจัย เรื่อง ภาพลักษณ์และแบบแผนของพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ --
โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) --
การสังเคราะห์แบบปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ --
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ --
กระบวนการยืมนโยบายสะเต็มศึกษาไปปฏิบัติ --
ปัญหาและอุปสรรคในการเพิ่มบทบาทของภาคประซาชนและการใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาสารเสพติดในชุมชน จังหวัดหนองคาย --
บทบาทสตรีถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในจังหวัดเชียงใหม่ --
บทบาทของราชการส่วนภูมิภาคในการสนับสนุนการปรับตัวด้านวัฒนธรรม ของแรงงานข้ามชาติ: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติชาวลาว กัมพูชา และเมียนมา ในจังหวัดนครพนม --
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของประชาชนในเขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี --
การประเมินผลรูปแบบการป้องกันการใช้สารเสพติดรายใหม่ในเยาวชน โดยความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จังหวัดนครปฐม --
การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี Udon Model COVID-19 --
การเปลี่ยนแปลงความคิดทางการเมืองในงานวรรณกรรมของนักเขียนอีสานระหว่างทศวรรษ 2530-2550 --
การปรับกระบวนการจัดซื้อหนังสือเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของห้องสมุดรัฐสภาและความสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน --
"องค์ความรู้ว่าด้วยแรงงานข้ามชาติกับสุขภาพ": ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยว่าด้วยแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย --
ด้านสังคม --
การตอบสนองการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร --
รายงานวิจัย เรื่อง ภาพลักษณ์และแบบแผนของพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ --
โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) --
การสังเคราะห์แบบปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ --
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ --
กระบวนการยืมนโยบายสะเต็มศึกษาไปปฏิบัติ --
ปัญหาและอุปสรรคในการเพิ่มบทบาทของภาคประซาชนและการใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาสารเสพติดในชุมชน จังหวัดหนองคาย --
บทบาทสตรีถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในจังหวัดเชียงใหม่ --
บทบาทของราชการส่วนภูมิภาคในการสนับสนุนการปรับตัวด้านวัฒนธรรม ของแรงงานข้ามชาติ: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติชาวลาว กัมพูชา และเมียนมา ในจังหวัดนครพนม --
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของประชาชนในเขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี --
การประเมินผลรูปแบบการป้องกันการใช้สารเสพติดรายใหม่ในเยาวชน โดยความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จังหวัดนครปฐม --
การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี Udon Model COVID-19 --
การเปลี่ยนแปลงความคิดทางการเมืองในงานวรรณกรรมของนักเขียนอีสานระหว่างทศวรรษ 2530-2550 --
การปรับกระบวนการจัดซื้อหนังสือเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของห้องสมุดรัฐสภาและความสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน --
"องค์ความรู้ว่าด้วยแรงงานข้ามชาติกับสุขภาพ": ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยว่าด้วยแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th