National Assembly Library of Thailand
Local cover image
Local cover image
Amazon cover image
Image from Amazon.com

แผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ : รายงานการศึกษา / สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

By: Material type: TextTextPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560.Description: 1 เล่ม : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซมISBN:
  • 9786164072343
Subject(s): LOC classification:
  • ว HT 169.T52.B3  ผ932 2560
Table of contents:
บทที่ 1 บทนำ -- ความเป็นมาของโครงการ -- วัตถุประสงค์ของโครงการ -- พื้นที่ศึกษา เป้าหมาย และขอบเขตการดำเนินงาน -- พื้นที่ศึกษา -- เป้าหมาย -- ขอบเขตการดำเนินงาน -- ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ -- ข้อตกลงเบื้องต้น -- เนื้อหาภายในเล่มรายงานการศึกษา -- บทที่ 2 แนวคิด ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงานจัดทำแผนผังแม่บทเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ -- แนวคิดการดำเนินโครงการ -- แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งมรดก -- แนวคิดในการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ -- ขั้นตอนการดำเนินงาน -- วิธีดำเนินการ -- บทที่ 3 พัฒนาการและความสำคัญของพื้นที่ศึกษา -- พัฒนาการของพื้นที่ศึกษา -- ความสำคัญของพื้นที่ศึกษาในด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี -- ความสำคัญของพื้นที่ศึกษาในด้านผังเมืองและการตั้งถิ่นฐาน -- ความสำคัญของพื้นที่ศึกษาในด้านสังคมและวัฒนธรรม -- ความสำคัญของพื้นที่ศึกษาในด้านการท่องเที่ยว -- สรุปพัฒนาการและความสำคัญของพื้นที่ศึกษา -- บทที่ 4 สภาพปัจจุบันและแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ -- ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน -- สภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค และศักยภาพในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ -- แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ -- ด้านภูมิทัศน์ -- สภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค และศักยภาพในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ -- แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ -- ด้านการจราจร -- สภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค และศักยภาพในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ -- แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ -- ด้านสาธารณูปโภค -- สภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค และศักยภาพในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ -- แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ -- ด้านสาธารณูปการ --
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค และศักยภาพในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ -- แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ -- ด้านสิ่งแวดล้อม -- สภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค และศักยภาพในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ -- แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว -- สภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค และศักยภาพในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ -- แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ -- ด้านเศรษฐกิจ -- สภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค และศักยภาพในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ -- แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ -- ด้านประชากร -- สภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค และศักยภาพในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ -- แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ -- สรุป -- ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน -- ด้านภูมิทัศน์ -- ด้านการจราจร -- ด้านสาธารณูปโภค -- ด้านสาธารณูปการ -- ด้านสิ่งแวดล้อม -- ด้านการท่องเที่ยว -- ด้านเศรษฐกิจ -- ด้านประชากร -- บทที่ 5 นโยบาย แผนงาน และโครงการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา -- นโยบายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา -- ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี -- นโยบายประเทศไทย 4.0 -- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) -- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2524 เรื่องแนวนโยบายการใช้ที่ดินบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน และข้อเสนอการกำหนดนโยบายการใช้ที่ดินบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน -- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 -- สรุปผลการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา -- กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา -- กฎหมายด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน -- กฎหมายด้านการผังเมือง -- กฎหมายต้านการควบคุมอาคาร -- กฎหมายด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม --
กฎหมายด้านอื่น ๆ -- สรุปผลการทบทวนและวิเคราะห์กฎหมายและข้อบังคบที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษา -- แผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา -- แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2540 -- แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน พ.ศ. 2543 -- แผนงานและโครงการอื่น ๆ -- สรุปผลการทบทวนและวิเคราะห์แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา -- สรุป -- บทที่ 6 มรดกวัฒนธรรมในกรุงรัตนโกสินทร์ -- มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ในกรุงรัตนโกสินทร์ -- ประเภทของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ -- สถานภาพของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ -- การประเมินคุณค่ามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ -- เกณฑ์และวิธีการประเมินคุณค่ามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ -- ผลประเมินคุณค่ามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ -- มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในกรุงรัตนโกสินทร์ย่านและชุมชนในกรุงรัตนโกสินทร์ -- เหตุผลความจำเป็นในการขยายชอบเขตกรุงรัตนโกสินทร์ในพื้นที่ส่วนต่อเนื่อง -- แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของพื้นที่ศึกษา -- บทที่ 7 ผลการจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ -- สรุปผลการจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 -- ต้านการใช้ที่ดิน -- ด้านภูมิทัศน์ -- ด้านการท่องเที่ยว -- ด้านชุมชน -- ด้านเศรษฐกิจ -- ด้านการจราจร -- ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ -- สรุปผลการจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 -- ด้านการใช้ที่ดิน -- ด้านภูมิทัศน์ -- ด้านการท่องเที่ยว -- ด้านชุมชน -- ด้านเศรษฐกิจ -- ด้านการจราจร -- ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ -- สรุปผลการจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 3 -- ร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ --
ร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ รายสาขา -- ร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ รายพื้นที่ -- สรุปผลการจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 -- ด้านการใช้ที่ดิน -- ด้านภูมิทัศน์ -- ด้านการท่องเที่ยว -- ด้านชุมชน -- ด้านเศรษฐกิจ -- ด้านการจราจร -- ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ -- สรุปผลการจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 -- ด้านการใช้ที่ดิน -- ด้านภูมิทัศน์ -- ด้านการท่องเที่ยว -- ด้านชุมชน -- ด้านเศรษฐกิจ -- ด้านการจราจร -- ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ -- สรุปผลการจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 -- ร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ด้านจราจร -- ร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ด้านการท่องเที่ยว -- สรุปผลการจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกลุ่มย่อย ครั้งที่ 4 -- ร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ด้านการใช้ที่ดิน -- ร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ด้านภูมิทัศน์ -- ร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ด้านสาธารณูปโภค -- สรุปผลการจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกลุ่มย่อย ครั้งที่ 5 -- ร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ด้านชุมชน -- ร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ด้านเศรษฐกิจ -- ร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ด้านสาธารณูปการ -- สรุปผลการจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกลุ่มย่อย ครั้งที่ 6 -- ร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ -- ร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ รายสาขา -- ร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ รายฟื้นที่ -- การนำผลการประชุมรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ -- การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ -- สื่อสังคมออนไลน์ -- เว็บไซต์.
List(s) this item appears in: รายการหนังสือใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2567
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Shelving location Call number Status Date due Barcode Item holds
Research/Thesis Research/Thesis National Assembly Library of Thailand Research & Theses collection Research & Theses shelves ว HT 169.T52.B3 ผ932 2560 ล.1 (Browse shelf(Opens below)) Available 3961222141
Total holds: 0
Collection: Research & Theses collection Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
ว RA 650.7.T5 ด135ก 2566 การเฝ้าระวัง และควบคุมโรคโควิด-19 : การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม / ว DS 588.S6 บ674ธ 2565 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ / ว HT 169.T52.B3 ผ932 2560 ล.3 แผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ : รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร / ว HT 169.T52.B3 ผ932 2560 ล.1 แผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ : รายงานการศึกษา / ว HT 169.T52.B3 ผ932 2560 ล.2 แผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ : ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา / ว Z 5055.T5 ส356 2566 สรุปบทความวิจัยเพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา ปี 2565 / ว Z 5055.T5 ส356 2567 สรุปบทความวิจัยเพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา ปี 2566 /

บทที่ 1 บทนำ --
ความเป็นมาของโครงการ --
วัตถุประสงค์ของโครงการ --
พื้นที่ศึกษา เป้าหมาย และขอบเขตการดำเนินงาน --
พื้นที่ศึกษา --
เป้าหมาย --
ขอบเขตการดำเนินงาน --
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ --
ข้อตกลงเบื้องต้น --
เนื้อหาภายในเล่มรายงานการศึกษา --
บทที่ 2 แนวคิด ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงานจัดทำแผนผังแม่บทเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ --
แนวคิดการดำเนินโครงการ --
แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งมรดก --
แนวคิดในการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ --
ขั้นตอนการดำเนินงาน --
วิธีดำเนินการ --
บทที่ 3 พัฒนาการและความสำคัญของพื้นที่ศึกษา --
พัฒนาการของพื้นที่ศึกษา --
ความสำคัญของพื้นที่ศึกษาในด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี --
ความสำคัญของพื้นที่ศึกษาในด้านผังเมืองและการตั้งถิ่นฐาน --
ความสำคัญของพื้นที่ศึกษาในด้านสังคมและวัฒนธรรม --
ความสำคัญของพื้นที่ศึกษาในด้านการท่องเที่ยว --
สรุปพัฒนาการและความสำคัญของพื้นที่ศึกษา --
บทที่ 4 สภาพปัจจุบันและแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ --
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน --
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค และศักยภาพในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ --
แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ --
ด้านภูมิทัศน์ --
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค และศักยภาพในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ --
แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ --
ด้านการจราจร --
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค และศักยภาพในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ --
แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ --
ด้านสาธารณูปโภค --
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค และศักยภาพในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ --
แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ --
ด้านสาธารณูปการ --

สภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค และศักยภาพในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ --
แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ --
ด้านสิ่งแวดล้อม --
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค และศักยภาพในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ --
แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว --
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค และศักยภาพในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ --
แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ --
ด้านเศรษฐกิจ --
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค และศักยภาพในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ --
แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ --
ด้านประชากร --
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค และศักยภาพในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ --
แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ --
สรุป --
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน --
ด้านภูมิทัศน์ --
ด้านการจราจร --
ด้านสาธารณูปโภค --
ด้านสาธารณูปการ --
ด้านสิ่งแวดล้อม --
ด้านการท่องเที่ยว --
ด้านเศรษฐกิจ --
ด้านประชากร --
บทที่ 5 นโยบาย แผนงาน และโครงการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา --
นโยบายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา --
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี --
นโยบายประเทศไทย 4.0 --
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) --
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2524 เรื่องแนวนโยบายการใช้ที่ดินบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน และข้อเสนอการกำหนดนโยบายการใช้ที่ดินบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน --
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 --
สรุปผลการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา --
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา --
กฎหมายด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน --
กฎหมายด้านการผังเมือง --
กฎหมายต้านการควบคุมอาคาร --
กฎหมายด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม --

กฎหมายด้านอื่น ๆ --
สรุปผลการทบทวนและวิเคราะห์กฎหมายและข้อบังคบที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษา --
แผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา --
แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2540 --
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน พ.ศ. 2543 --
แผนงานและโครงการอื่น ๆ --
สรุปผลการทบทวนและวิเคราะห์แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา --
สรุป --
บทที่ 6 มรดกวัฒนธรรมในกรุงรัตนโกสินทร์ --
มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ในกรุงรัตนโกสินทร์ --
ประเภทของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ --
สถานภาพของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ --
การประเมินคุณค่ามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ --
เกณฑ์และวิธีการประเมินคุณค่ามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ --
ผลประเมินคุณค่ามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ --
มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในกรุงรัตนโกสินทร์ย่านและชุมชนในกรุงรัตนโกสินทร์ --
เหตุผลความจำเป็นในการขยายชอบเขตกรุงรัตนโกสินทร์ในพื้นที่ส่วนต่อเนื่อง --
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของพื้นที่ศึกษา --
บทที่ 7 ผลการจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ --
สรุปผลการจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 --
ต้านการใช้ที่ดิน --
ด้านภูมิทัศน์ --
ด้านการท่องเที่ยว --
ด้านชุมชน --
ด้านเศรษฐกิจ --
ด้านการจราจร --
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ --
สรุปผลการจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 --
ด้านการใช้ที่ดิน --
ด้านภูมิทัศน์ --
ด้านการท่องเที่ยว --
ด้านชุมชน --
ด้านเศรษฐกิจ --
ด้านการจราจร --
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ --
สรุปผลการจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 3 --
ร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ --

ร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ รายสาขา --
ร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ รายพื้นที่ --
สรุปผลการจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 --
ด้านการใช้ที่ดิน --
ด้านภูมิทัศน์ --
ด้านการท่องเที่ยว --
ด้านชุมชน --
ด้านเศรษฐกิจ --
ด้านการจราจร --
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ --
สรุปผลการจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 --
ด้านการใช้ที่ดิน --
ด้านภูมิทัศน์ --
ด้านการท่องเที่ยว --
ด้านชุมชน --
ด้านเศรษฐกิจ --
ด้านการจราจร --
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ --
สรุปผลการจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 --
ร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ด้านจราจร --
ร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ด้านการท่องเที่ยว --
สรุปผลการจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกลุ่มย่อย ครั้งที่ 4 --
ร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ด้านการใช้ที่ดิน --
ร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ด้านภูมิทัศน์ --
ร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ด้านสาธารณูปโภค --
สรุปผลการจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกลุ่มย่อย ครั้งที่ 5 --
ร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ด้านชุมชน --
ร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ด้านเศรษฐกิจ --
ร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ด้านสาธารณูปการ --
สรุปผลการจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกลุ่มย่อย ครั้งที่ 6 --
ร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ --
ร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ รายสาขา --
ร่างแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ รายฟื้นที่ --
การนำผลการประชุมรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ --
การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ --
สื่อสังคมออนไลน์ --
เว็บไซต์.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th