National Assembly Library of Thailand

สรุปบทความวิจัยเพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา ปี 2565 / (Record no. 105049)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 19122nam a22002657a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field NALT
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20240418095404.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 240401b th ||||| |||| 00| 0 tha d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency NALT
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number ว Z 5055.T5
Item number ส356 2566
245 00 - TITLE STATEMENT
Title สรุปบทความวิจัยเพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา ปี 2565 /
Statement of responsibility, etc. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,
Date of publication, distribution, etc. 2566.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 429 หน้า :
Other physical details ตาราง ;
Dimensions 29 ซม.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note ด้านการเมืองการปกครองและกฎหมาย --<br/>บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้านการแรงงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ --<br/>ปัญหาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ศึกษาและพิเคราะห์การแยกความรับผิดทางละเมิดกรณีการปฏิบัติหน้าที่กับกรณีที่มีใช่การปฏิบัติหน้าที่ --<br/>บทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยสิทธิที่จะถูกลืม (Right to be Forgotten) และแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง --<br/>การพัฒนาขีดความสามารถของสภาผู้แทนราษฎรในกระบนการงบประมาณของรัฐ --<br/>ความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 --<br/>แนวโน้มผลกระทบในการเข้ามากระทำความผิดในประเทศไทยของชาวต่างชาติที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน --<br/>การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนการตายผิดธรรมชาติของประเทศไทยประเทศสิงคโปร์ และประเทศญี่ปุ่น --<br/>ปัญหาการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทย --<br/>ข้อเสนอแนะว่าด้วยการออกกฎหมายความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าสำหรับประเทศไทย --<br/>การเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่นตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา --<br/>การสำรวจและติดตามการดำเนินงานการปฏิรูปด้านกฎหมายของประเทศไทย --<br/>หน้าที่และสิทธิของผู้เสียภาษีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 --<br/>บทบาทพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีเพื่อการถ่วงดุลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา: จากปัจจุบันสู่อนาคต --<br/>โครงการสังเคราะห์ข้อเสนอและออกแบบเชิงนโยบายการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด --<br/>แนวทางการนำกระบวนการยุติธรรมชุมชนมาปรับใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ --<br/>ด้านเศรษฐกิจ --<br/>การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาสลิดและกลยุทธ์ทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสรรพสิ่ง สมุทรปราการ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกะปิคลองด่านชุมชน 3 จังหวัดสมุทรปราการ --<br/>การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม: ศึกษากรณีการท่องเที่ยวตามรอยละคร --<br/>การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะม่วงทวายเดือนเก้า --<br/>นโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของรัฐกับการสร้างความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ถนนนิมมานเหมินทร์ จังหวัดเขียงใหม่ --<br/>การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน --<br/>สภาวะสังคมและเศรษฐกิจของการทำประมงพื้นบ้าน ภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 --<br/>ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี --<br/>การออกแบบโครงสร้างทางการบริหารแหลมฉบังเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก --<br/>เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศกับนโยบายการควบคุมยาสูบ: กรณีศึกษาสหภาพยุโรปฝรั่งเศสและเยอรมนี --<br/>โครงการเปรียบเทียบสมบัติบางประการของข้าวจากนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมี --<br/>โครงการพัฒนาทุ่งช้าง สู่เมืองน่านน่าอยู่ ต้นแบบของการพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาเมือง --<br/>การศึกษารูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการจัดการของเสียในฟาร์มโคนมและการพัฒนาที่ยั่งยืน --<br/>การศึกษาเพื่อยกระตับระบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยสู่ความยั่งยืน --<br/>การเงินของพรรคการเมือง (Political Finance) เปรียบเทียบต่างประเทศ --<br/>บทบาทของการค้าชายแดนต่อการพัฒนาพื้นที่ขายแดนกรณีศึกษาจุดผ่อนปรนช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานี --<br/>ด้านสังคม --<br/>การตอบสนองการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร --<br/>
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note รายงานวิจัย เรื่อง ภาพลักษณ์และแบบแผนของพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ --<br/>โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) --<br/>การสังเคราะห์แบบปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ --<br/>การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ --<br/>กระบวนการยืมนโยบายสะเต็มศึกษาไปปฏิบัติ --<br/>ปัญหาและอุปสรรคในการเพิ่มบทบาทของภาคประซาชนและการใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาสารเสพติดในชุมชน จังหวัดหนองคาย --<br/>บทบาทสตรีถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในจังหวัดเชียงใหม่ --<br/>บทบาทของราชการส่วนภูมิภาคในการสนับสนุนการปรับตัวด้านวัฒนธรรม ของแรงงานข้ามชาติ: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติชาวลาว กัมพูชา และเมียนมา ในจังหวัดนครพนม --<br/>ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของประชาชนในเขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี --<br/>การประเมินผลรูปแบบการป้องกันการใช้สารเสพติดรายใหม่ในเยาวชน โดยความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จังหวัดนครปฐม --<br/>การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี Udon Model COVID-19 --<br/>การเปลี่ยนแปลงความคิดทางการเมืองในงานวรรณกรรมของนักเขียนอีสานระหว่างทศวรรษ 2530-2550 --<br/>การปรับกระบวนการจัดซื้อหนังสือเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของห้องสมุดรัฐสภาและความสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน --<br/>"องค์ความรู้ว่าด้วยแรงงานข้ามชาติกับสุขภาพ": ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยว่าด้วยแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย --<br/>ด้านสังคม --<br/>การตอบสนองการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร --<br/>รายงานวิจัย เรื่อง ภาพลักษณ์และแบบแผนของพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ --<br/>โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) --<br/>การสังเคราะห์แบบปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ --<br/>การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ --<br/>กระบวนการยืมนโยบายสะเต็มศึกษาไปปฏิบัติ --<br/>ปัญหาและอุปสรรคในการเพิ่มบทบาทของภาคประซาชนและการใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาสารเสพติดในชุมชน จังหวัดหนองคาย --<br/>บทบาทสตรีถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในจังหวัดเชียงใหม่ --<br/>บทบาทของราชการส่วนภูมิภาคในการสนับสนุนการปรับตัวด้านวัฒนธรรม ของแรงงานข้ามชาติ: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติชาวลาว กัมพูชา และเมียนมา ในจังหวัดนครพนม --<br/>ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของประชาชนในเขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี --<br/>การประเมินผลรูปแบบการป้องกันการใช้สารเสพติดรายใหม่ในเยาวชน โดยความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จังหวัดนครปฐม --<br/>การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี Udon Model COVID-19 --<br/>การเปลี่ยนแปลงความคิดทางการเมืองในงานวรรณกรรมของนักเขียนอีสานระหว่างทศวรรษ 2530-2550 --<br/>การปรับกระบวนการจัดซื้อหนังสือเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของห้องสมุดรัฐสภาและความสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน --<br/>"องค์ความรู้ว่าด้วยแรงงานข้ามชาติกับสุขภาพ": ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยว่าด้วยแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย.<br/>
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element รัฐสภา
General subdivision วิจัย
-- รวมเรื่อง
9 (RLIN) 63557
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element รัฐสภา
General subdivision ผลงานวิจัย
9 (RLIN) 63558
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element วิจัย
General subdivision รวมเรื่อง
9 (RLIN) 13655
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
Subordinate unit สำนักวิชาการ.
-- กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
9 (RLIN) 33781
856 40 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier <a href="https://dl.parliament.go.th/handle/20.500.13072/620088">https://dl.parliament.go.th/handle/20.500.13072/620088</a>
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Research/Thesis
Source of classification or shelving scheme Library of Congress Classification
996 ## - STAFF PROCESSING RECORDS (NALT)
Staff name chunbijaya.r
Staff type CATSTF
Acquisition or Cataloging date 2024-04-01
996 ## - STAFF PROCESSING RECORDS (NALT)
Staff name jamriang.p
Staff type CATSTF
Acquisition or Cataloging date 2024-04-02
998 ## - STAFF NAME (NALT)
-- 1524
-- นางสาวศรัณย์ภร ชำนาญป่า
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Home library Current library Shelving location Date acquired Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Uniform Resource Identifier Price effective from Koha item type
    Library of Congress Classification     Research & Theses collection National Assembly Library of Thailand National Assembly Library of Thailand Research & Theses shelves 01/04/2024   ว Z 5055.T5 ส356 2566 3961222907 22/04/2024 https://dl.parliament.go.th/handle/20.500.13072/620088 01/04/2024 Research/Thesis
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th