National Assembly Library of Thailand

คำอธิบายกฎหมายปกครอง /

ชาญชัย แสวงศักดิ์

คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 24 แก้ไขเพิ่มเติม - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559. - 378 หน้า : แผนภูมิ ; 26 ซม.

9786162695063


ศาลปกครอง --ไทย


กฎหมายปกครอง
นิติรัฐ
การจัดส่วนราชการ
ข้าราชการพลเรือน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
การปกครองท้องถิ่น
นิติกรรมทางการปกครอง


วิธีพิจารณาคดีปกครอง --ไทย

องค์กรของรัฐ บุคลากรภาครัฐ
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th