National Assembly Library of Thailand

สรุปบทความวิจัยเพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา ปี 2565 /

สรุปบทความวิจัยเพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา ปี 2565 / กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. - กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2566. - 429 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.

ด้านการเมืองการปกครองและกฎหมาย --
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้านการแรงงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ --
ปัญหาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ศึกษาและพิเคราะห์การแยกความรับผิดทางละเมิดกรณีการปฏิบัติหน้าที่กับกรณีที่มีใช่การปฏิบัติหน้าที่ --
บทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยสิทธิที่จะถูกลืม (Right to be Forgotten) และแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง --
การพัฒนาขีดความสามารถของสภาผู้แทนราษฎรในกระบนการงบประมาณของรัฐ --
ความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 --
แนวโน้มผลกระทบในการเข้ามากระทำความผิดในประเทศไทยของชาวต่างชาติที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน --
การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนการตายผิดธรรมชาติของประเทศไทยประเทศสิงคโปร์ และประเทศญี่ปุ่น --
ปัญหาการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทย --
ข้อเสนอแนะว่าด้วยการออกกฎหมายความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าสำหรับประเทศไทย --
การเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่นตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา --
การสำรวจและติดตามการดำเนินงานการปฏิรูปด้านกฎหมายของประเทศไทย --
หน้าที่และสิทธิของผู้เสียภาษีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 --
บทบาทพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีเพื่อการถ่วงดุลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา: จากปัจจุบันสู่อนาคต --
โครงการสังเคราะห์ข้อเสนอและออกแบบเชิงนโยบายการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด --
แนวทางการนำกระบวนการยุติธรรมชุมชนมาปรับใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ --
ด้านเศรษฐกิจ --
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาสลิดและกลยุทธ์ทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสรรพสิ่ง สมุทรปราการ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกะปิคลองด่านชุมชน 3 จังหวัดสมุทรปราการ --
การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม: ศึกษากรณีการท่องเที่ยวตามรอยละคร --
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะม่วงทวายเดือนเก้า --
นโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของรัฐกับการสร้างความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ถนนนิมมานเหมินทร์ จังหวัดเขียงใหม่ --
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน --
สภาวะสังคมและเศรษฐกิจของการทำประมงพื้นบ้าน ภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 --
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี --
การออกแบบโครงสร้างทางการบริหารแหลมฉบังเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก --
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศกับนโยบายการควบคุมยาสูบ: กรณีศึกษาสหภาพยุโรปฝรั่งเศสและเยอรมนี --
โครงการเปรียบเทียบสมบัติบางประการของข้าวจากนาข้าวอินทรีย์และนาข้าวใช้สารเคมี --
โครงการพัฒนาทุ่งช้าง สู่เมืองน่านน่าอยู่ ต้นแบบของการพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาเมือง --
การศึกษารูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการจัดการของเสียในฟาร์มโคนมและการพัฒนาที่ยั่งยืน --
การศึกษาเพื่อยกระตับระบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยสู่ความยั่งยืน --
การเงินของพรรคการเมือง (Political Finance) เปรียบเทียบต่างประเทศ --
บทบาทของการค้าชายแดนต่อการพัฒนาพื้นที่ขายแดนกรณีศึกษาจุดผ่อนปรนช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานี --
ด้านสังคม --
การตอบสนองการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร --
รายงานวิจัย เรื่อง ภาพลักษณ์และแบบแผนของพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ --
โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) --
การสังเคราะห์แบบปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ --
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ --
กระบวนการยืมนโยบายสะเต็มศึกษาไปปฏิบัติ --
ปัญหาและอุปสรรคในการเพิ่มบทบาทของภาคประซาชนและการใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาสารเสพติดในชุมชน จังหวัดหนองคาย --
บทบาทสตรีถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในจังหวัดเชียงใหม่ --
บทบาทของราชการส่วนภูมิภาคในการสนับสนุนการปรับตัวด้านวัฒนธรรม ของแรงงานข้ามชาติ: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติชาวลาว กัมพูชา และเมียนมา ในจังหวัดนครพนม --
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของประชาชนในเขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี --
การประเมินผลรูปแบบการป้องกันการใช้สารเสพติดรายใหม่ในเยาวชน โดยความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จังหวัดนครปฐม --
การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี Udon Model COVID-19 --
การเปลี่ยนแปลงความคิดทางการเมืองในงานวรรณกรรมของนักเขียนอีสานระหว่างทศวรรษ 2530-2550 --
การปรับกระบวนการจัดซื้อหนังสือเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของห้องสมุดรัฐสภาและความสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน --
"องค์ความรู้ว่าด้วยแรงงานข้ามชาติกับสุขภาพ": ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยว่าด้วยแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย --
ด้านสังคม --
การตอบสนองการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร --
รายงานวิจัย เรื่อง ภาพลักษณ์และแบบแผนของพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ --
โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) --
การสังเคราะห์แบบปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ --
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ --
กระบวนการยืมนโยบายสะเต็มศึกษาไปปฏิบัติ --
ปัญหาและอุปสรรคในการเพิ่มบทบาทของภาคประซาชนและการใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาสารเสพติดในชุมชน จังหวัดหนองคาย --
บทบาทสตรีถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในจังหวัดเชียงใหม่ --
บทบาทของราชการส่วนภูมิภาคในการสนับสนุนการปรับตัวด้านวัฒนธรรม ของแรงงานข้ามชาติ: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติชาวลาว กัมพูชา และเมียนมา ในจังหวัดนครพนม --
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของประชาชนในเขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี --
การประเมินผลรูปแบบการป้องกันการใช้สารเสพติดรายใหม่ในเยาวชน โดยความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จังหวัดนครปฐม --
การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี Udon Model COVID-19 --
การเปลี่ยนแปลงความคิดทางการเมืองในงานวรรณกรรมของนักเขียนอีสานระหว่างทศวรรษ 2530-2550 --
การปรับกระบวนการจัดซื้อหนังสือเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของห้องสมุดรัฐสภาและความสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน --
"องค์ความรู้ว่าด้วยแรงงานข้ามชาติกับสุขภาพ": ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยว่าด้วยแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย.รัฐสภา--วิจัย --รวมเรื่อง
รัฐสภา--ผลงานวิจัย


วิจัย --รวมเรื่อง

ว Z 5055.T5 / ส356 2566
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th