National Assembly Library of Thailand

Input - Output สุดยอดทักษะของ "คนเก่งงาน" /

ฮิโรทสึงุ, คิยามะ

Input - Output สุดยอดทักษะของ "คนเก่งงาน" / สุดยอดทักษะของ "คนเก่งงาน". คิยามะ ฮิโรทสึงุ, เขียน ; อนิษา เกมเผ่าพันธ์, แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง, 2565. - 213 หน้า ; 21 ซม.

บทที่ 1 เคล็ดลับอินพุต (รับเข้า) อย่างมีประสิทธิภาพ --
เทคนิคอ่านตีความโดยไม่พึ่งความรู้สึก --
เทคนิคเพิ่มความสามารถด้านการอ่านตีความ --
เทคนิคอ่านบทความอย่างมีประสิทธิภาพ --
เทคนิคอ่านข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก --
เทคนิคอ่านให้เร็วและจับสาระได้ตรงประเด็น --
เทคนิคตั้งสมาธิฟังคำอธิบาย --
เทคนิคจดบันทึกใจความสำคัญ --
เทคนิคฟังโดยไม่พึ่งพาเครื่องบันทึกเสียง --
เทคนิคเปิดรับข้อมูลข่าวสารแบบต่อเนื่องและไม่ตกยุค --
เทคนิคเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนหมั่นสังเกตกระแสนิยมและความผันแปรของยุคสมัย --
เทคนิคเปิดรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากโซเชียลมีเดีย --
เทคนิคค้นหาแหล่งข้อมูลข่าวสารจำเป็นและแปลงให้เป็นฐานที่มั่น --
บทที่ 2 เคล็ดลับคิดตามหลักตรรกะ --
เทคนิคแปลงข้อถกเถียงให้เห็นภาพและจัดระเบียบข้อมูล --
เทคนิคจัดระเบียบหรือวิเคราะห์ข้อมูลตรงหน้าในพริบตา --
เทคนิคขัดเกลามุมมองเพื่อการแยกแยะ --
เทคนิคขัดเกลาและเข้าถึงการรับรู้โดยสัญชาตญาณ --
เทคนิครับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นซึ่งมองไม่เห็นด้วยตา --
เทคนิคมองคนออกในปราดเดียว --
เทคนิคขจัดข้อกังขาไม่ให้เหลือค้างคาใจอีกฝ่าย --
เทคนิคสับเปลี่ยนระหว่างความคิดเชิงนามธรรมกับความคิดเชิงรูปธรรม --
เทคนิคติดตั้งกฎพื้นฐานหรือระเบียบแบบแผน --
เทคนิคขยายวิสัยทัศน์ให้กว้างแม้อยู่ในโลกแคบ --
เทคนิคเพิ่มความเร็วในการสัมผัสรับรู้และการคิด --
เทคนิคแสดงความคิดเห็นของตัวเองอย่างมั่นคง --
เทคนิคบ่มเพาะทัศนคติด้านการทำงานและดำเนินชีวิตฉบับตัวเอง --
เทคนิคค้นหาเมนเทอร์ --
บทที่ 3 เคล็ดลับเอาต์พุต (ส่งออก) อย่างมีประสิทธิภาพ --
เทคนิคพูดให้แก่ง --
เทคนิคเลิกประหม่ายามนำเสนองาน --
เทคนิครับมือกับการประชุมออนไลน์ --
เทคนิคใช้ไมโครโฟนให้เกิดประสิทธิผล --
เทคนิคเขียนบทความให้เหมือนเวลาเล่าเรื่องสัพเพเหระ --
เทคนิคเขียนอีเมลให้กระชับและตรงประเด็น --
เทคนิคเพิ่มความเร็วในการเขียน --
เทคนิครังสรรค์ประโยคที่สร้างความรู้สึกสบายใจและน่าเชื่อถือแก่ผู้อ่าน --
เทคนิคเขียนบทความที่แสดงถึงไหวพริบของผู้เขียน --
บทที่ 4 กิจวัตรของคนทำงานผู้เติบโตก้าวหน้าอยู่ตลอด --
ไม่ควบแหล่งข้อมูลให้เหลือเพียงหนึ่งเดียว --
วิธีเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารของคนทำงานเป็น --
มองหาความกระปรี้กระเปร่าจากนวนิยายหรือความเรียง --
ไม่มองข้ามการศึกษาหาความจากหนังสือธุรกิจ --
หมั่นอ่านข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก --
ขวนขวายหาหลักการอธิบายให้ฟังเข้าใจง่าย --
กล้าข่มความสึกส่วนตัว รู้จักแสดงความเห็นจากมุมมองของบุคคลภายนอก --
ละทิ้งความคิดเพ้อฝันที่หวังเกลี้ยกล่อมคนอื่นให้คล้อยตาม --
หยิบยกคำชี้แนะหรือข้อโต้แย้งมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการนำเสนองาน --
ไม่ปล่อยให้อารมณ์หรือความรู้สึกเป็นใหญ่ --
รู้จักสังเกตข้อแตกต่างระหว่างนักเรียนนักศึกษากับคนทำงาน เพื่อการเติบโตของตัวเอง --
กิจวัตรเพื่อชีวิตสุขสมบูรณ์ ไม่ว่าจะด้านการทำงานหรือการดำเนินชีวิตส่วนตัว --
ยอมรับตัวเองและเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น.


9786161847449


การทำงาน
การทำงาน--แง่จิตวิทยา
การพัฒนาตนเอง
จิตวิทยาประยุกต์

BF 481 / ค451อ 2565
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th