National Assembly Library of Thailand

การพนันในประเทศกัมพูชา : กฎหมายกับความพลิกผัน /

พงศกร เรืองเดชขจร

การพนันในประเทศกัมพูชา : กฎหมายกับความพลิกผัน / พงศกร เรืองเดชขจร, คัทลียา เหลี่ยมดี. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ ; ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2566. - 141 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.

กฎหมายการพนันประเทศกัมพูชา / พงศกร เรืองเดชขจร -- สีหนุวิลล์ที่พลิกผันอย่างฉับพลัน : โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษและธุรกิจการพนันถึงทางตันแล้วหรือไม่ / คัทลียา เหลี่ยมดี.

9786164078895


การพนัน --กัมพูชา
การพนัน --กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--กัมพูชา
การพนัน --แง่สังคม --กัมพูชา
อาชญากรรมข้ามชาติ --กัมพูชา
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th