National Assembly Library of Thailand

การตรวจสอบโดยประชาชน : การวัดระดับการให้บริการสาธารณะ (People's audit) /

ถวิลวดี บุรีกุล

การตรวจสอบโดยประชาชน : การวัดระดับการให้บริการสาธารณะ (People's audit) / ถวิลวดี บุรีกุล ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2552. - 98 หน้า ; 21 ซม. - หนังสือชุดธรรมาภิบาล. .

บทที่ 1 บทนำ : ความสำคัญของการวัดระดับการให้บริการของหน่วยงานของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน -- บทที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย -- บทที่ 3 ประสบการณ์จากนานาประเทศ : 3.1 ประเทศปากีสถาน : วิธีการ Social Audit ตามแนวทางของ CIET -- 3.2 ประเทศฟิลิปปินส์ : โครงการตรวจวัดความเป็นเลิศในการบริการสาธารณะ (PSEP) -- 3.3 ประเทศอินโดนีเซีย : โครงการประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินการตามนโยบายกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น -- 3.4 ประเทศอินเดีย : วิธีวัดระดับการบริการโดยใช้เทคนิคบัตรรายงานหรือ (Report Card) ณ เมือง บังกาลอร์ -- 3.5 ประเทศบราซิล : ประสบการณ์การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมในเมือง "Porto Alegre" -- 3.6 สหราชอาณาจักร : การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ โดยฟังเสียงสะท้อนและความต้องการจากผู้รับบริการ : กรณีศึกษาการทำการวัดระดับบริการของเมือง Sutton -- 3.7 สหราชอาณาจักร : ธรรมนูญของพลเมือง (Citizen's Charter) -- บทที่ 4 บทสรุป.

9789744491022


บริการสาธารณะ--การมีส่วนร่วมของประชาชน
บริการสาธารณะ--ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การปกครองท้องถิ่น--การมีส่วนร่วมของประชาชน--ไทย

JS 7153.3.A6P82 / ถ282ก 2552
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th